#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Erbud - wzrost przychodów o ponad 50 proc.
14.08.2008 08:51
Główna działalność Grupy (bez uwzględnienia przychodów spółki Budlex, PRD i REMBET PLUS) wzrosła w I-II kw 2008 r. o ponad 42% r/r do poziomu 451,6 mln zł.

Wzrost przychodów Grupy o ponad 50%, przejściowe wahania marży i zysku netto głównie w związku z negatywnym wpływem spółek inżynieryjno-drogowych z powodu przesunięcia początku kontraktacji w branży na II poł. roku.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ORAZ WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ERBUD S.A. ZA II KW. 2008 R. § Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w branży budowlanej w kraju - szacowany wzrost rynku o ok. 18,2% w I. poł. 2008 r. w stosunku do 2007 r. Wstępne prognozy na cały 2008 r. dotyczące branży budowanej w Polsce przewidują utrzymanie się 2-cyfrowego tempa wzrostu (10-15%) głównie na bazie inwestycji unijnych oraz Euro 2012. Wzrost zainteresowania usługami firmy za granicą, szczególnie we Francji i Belgii.  

Grupa Kapitałowa ERBUD osiągnęła 52,7% wzrost przychodów r/r (266,2 mln zł) w II kw. 2008 r. o W wyniku konsolidacji spółka zależna Budlex dodała do przychodów Grupy w II kw. 2008 r. 28,7 mln zł, spółka REMBET PLUS 0,5 mln zł (konsolidacja od marca 2008 r.), zaś PRD 8,6 mln zł (konsolidacja od połowy maja 2008 r.).

Na koniec czerwca Grupa posiadała portfel zamówień (uwzględniając nowe podmioty) o wartości 734 mln zł, wzrost o 44% z 510 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. - W II kw. 2008 r. EBIT Grupy wyniósł 9,7 mln zł, spadek 23,5% r/r, a marża EBIT osiągnęła poziom 3,6%. - Wynik netto wyniósł 5 mln zł co stanowi spadek o 50% w porównaniu z zyskiem z II kw. 2007 r. o Spadek wyniku operacyjnego i zysku netto to efekt stosowanej zasady ostrożnej księgowości, polegającej na wycenianiu kontraktów w toku po zaniżonej marży brutto - 3,5%. W II kw. 2008 r. nie zakończono realizacji żadnego kontraktu, którego wycena wpłynęłaby na urealnienie wyniku operacyjnego. W związku z tym porównywalność wyników na bazie kwartalnej nie odzwierciedla rocznego potencjału spółki.

Ponadto negatywny wpływ na wyniki Grupy miały opóźnienia w przeprowadzeniu przetargów publicznych w I i II kw. 2008 r., co spowodowało niewykorzystanie potencjału produkcyjnego REMBETU i PRD w pierwszym półroczu 2008 r.

Zgodnie z zasadami księgowości, w 2007 r. w wyniku przeszacowań aktywów firmy Budlex przy jej przejęciu, ERBUD w swoich wynikach finansowych wykazał jednorazowy zysk operacyjny. Kwota ta w pierwszym półroczu br. została w ramach konsolidacji odjęta od zysku brutto Grupy Budlex zmniejszając ten zysk z 3,7 mln zł do 0,7 mln zł.(INTERIA.PL)

Więcej o: przychód plus 50+
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba ?Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci?,- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia ?Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet? o wartości 29,66 mln zł. (raport nr 57/2017)
• Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy: Konsorcjum Erbud SA (Lider); Erbud Industry Sp. z o.o. (partner) i Fortum Power and Heat Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo (Partner) (zwani łącznie "Wykonawcą") i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław ("Zamawiajacym") o wartości 49,78 mln zł, w tym dla ERBUD S.A. i ERBUD Industry Sp. z o.o. (podmiot zależny od ERBUD S.A. w 100%) ? 40,2 mln zł (raport nr 56/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach" ? o wartości 25,2 mln zł. (raport nr 55/2017)
• Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Umowy Spółki Erbud S.A. (raport nr 54/2017)
• Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę zarządzającą. (raport nr 53/2017)
• Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo ? hotelowego ?Seaside Park? w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN.Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN. (raport nr 52/2017)
R E K L A M A