#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Erbud - wzrost przychodów o ponad 50 proc.
14.08.2008 08:51
Główna działalność Grupy (bez uwzględnienia przychodów spółki Budlex, PRD i REMBET PLUS) wzrosła w I-II kw 2008 r. o ponad 42% r/r do poziomu 451,6 mln zł.

Wzrost przychodów Grupy o ponad 50%, przejściowe wahania marży i zysku netto głównie w związku z negatywnym wpływem spółek inżynieryjno-drogowych z powodu przesunięcia początku kontraktacji w branży na II poł. roku.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ORAZ WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ERBUD S.A. ZA II KW. 2008 R. § Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w branży budowlanej w kraju - szacowany wzrost rynku o ok. 18,2% w I. poł. 2008 r. w stosunku do 2007 r. Wstępne prognozy na cały 2008 r. dotyczące branży budowanej w Polsce przewidują utrzymanie się 2-cyfrowego tempa wzrostu (10-15%) głównie na bazie inwestycji unijnych oraz Euro 2012. Wzrost zainteresowania usługami firmy za granicą, szczególnie we Francji i Belgii.  

Grupa Kapitałowa ERBUD osiągnęła 52,7% wzrost przychodów r/r (266,2 mln zł) w II kw. 2008 r. o W wyniku konsolidacji spółka zależna Budlex dodała do przychodów Grupy w II kw. 2008 r. 28,7 mln zł, spółka REMBET PLUS 0,5 mln zł (konsolidacja od marca 2008 r.), zaś PRD 8,6 mln zł (konsolidacja od połowy maja 2008 r.).

Na koniec czerwca Grupa posiadała portfel zamówień (uwzględniając nowe podmioty) o wartości 734 mln zł, wzrost o 44% z 510 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. - W II kw. 2008 r. EBIT Grupy wyniósł 9,7 mln zł, spadek 23,5% r/r, a marża EBIT osiągnęła poziom 3,6%. - Wynik netto wyniósł 5 mln zł co stanowi spadek o 50% w porównaniu z zyskiem z II kw. 2007 r. o Spadek wyniku operacyjnego i zysku netto to efekt stosowanej zasady ostrożnej księgowości, polegającej na wycenianiu kontraktów w toku po zaniżonej marży brutto - 3,5%. W II kw. 2008 r. nie zakończono realizacji żadnego kontraktu, którego wycena wpłynęłaby na urealnienie wyniku operacyjnego. W związku z tym porównywalność wyników na bazie kwartalnej nie odzwierciedla rocznego potencjału spółki.

Ponadto negatywny wpływ na wyniki Grupy miały opóźnienia w przeprowadzeniu przetargów publicznych w I i II kw. 2008 r., co spowodowało niewykorzystanie potencjału produkcyjnego REMBETU i PRD w pierwszym półroczu 2008 r.

Zgodnie z zasadami księgowości, w 2007 r. w wyniku przeszacowań aktywów firmy Budlex przy jej przejęciu, ERBUD w swoich wynikach finansowych wykazał jednorazowy zysk operacyjny. Kwota ta w pierwszym półroczu br. została w ramach konsolidacji odjęta od zysku brutto Grupy Budlex zmniejszając ten zysk z 3,7 mln zł do 0,7 mln zł.(INTERIA.PL)

Więcej o: przychód plus R. 50+
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów. (raport nr 27/2018)
• Dywidenda za rok obrotowy 2017. (raport nr 26/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję. (raport nr 25/2018)
• Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) ? GWI GmbH. (raport nr 23/2018)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji. (raport nr 22/2018)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) ? Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A