#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Erbud - wzrost przychodów o ponad 50 proc.
14.08.2008 08:51
Główna działalność Grupy (bez uwzględnienia przychodów spółki Budlex, PRD i REMBET PLUS) wzrosła w I-II kw 2008 r. o ponad 42% r/r do poziomu 451,6 mln zł.

Wzrost przychodów Grupy o ponad 50%, przejściowe wahania marży i zysku netto głównie w związku z negatywnym wpływem spółek inżynieryjno-drogowych z powodu przesunięcia początku kontraktacji w branży na II poł. roku.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ORAZ WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ERBUD S.A. ZA II KW. 2008 R. § Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w branży budowlanej w kraju - szacowany wzrost rynku o ok. 18,2% w I. poł. 2008 r. w stosunku do 2007 r. Wstępne prognozy na cały 2008 r. dotyczące branży budowanej w Polsce przewidują utrzymanie się 2-cyfrowego tempa wzrostu (10-15%) głównie na bazie inwestycji unijnych oraz Euro 2012. Wzrost zainteresowania usługami firmy za granicą, szczególnie we Francji i Belgii.  

Grupa Kapitałowa ERBUD osiągnęła 52,7% wzrost przychodów r/r (266,2 mln zł) w II kw. 2008 r. o W wyniku konsolidacji spółka zależna Budlex dodała do przychodów Grupy w II kw. 2008 r. 28,7 mln zł, spółka REMBET PLUS 0,5 mln zł (konsolidacja od marca 2008 r.), zaś PRD 8,6 mln zł (konsolidacja od połowy maja 2008 r.).

Na koniec czerwca Grupa posiadała portfel zamówień (uwzględniając nowe podmioty) o wartości 734 mln zł, wzrost o 44% z 510 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. - W II kw. 2008 r. EBIT Grupy wyniósł 9,7 mln zł, spadek 23,5% r/r, a marża EBIT osiągnęła poziom 3,6%. - Wynik netto wyniósł 5 mln zł co stanowi spadek o 50% w porównaniu z zyskiem z II kw. 2007 r. o Spadek wyniku operacyjnego i zysku netto to efekt stosowanej zasady ostrożnej księgowości, polegającej na wycenianiu kontraktów w toku po zaniżonej marży brutto - 3,5%. W II kw. 2008 r. nie zakończono realizacji żadnego kontraktu, którego wycena wpłynęłaby na urealnienie wyniku operacyjnego. W związku z tym porównywalność wyników na bazie kwartalnej nie odzwierciedla rocznego potencjału spółki.

Ponadto negatywny wpływ na wyniki Grupy miały opóźnienia w przeprowadzeniu przetargów publicznych w I i II kw. 2008 r., co spowodowało niewykorzystanie potencjału produkcyjnego REMBETU i PRD w pierwszym półroczu 2008 r.

Zgodnie z zasadami księgowości, w 2007 r. w wyniku przeszacowań aktywów firmy Budlex przy jej przejęciu, ERBUD w swoich wynikach finansowych wykazał jednorazowy zysk operacyjny. Kwota ta w pierwszym półroczu br. została w ramach konsolidacji odjęta od zysku brutto Grupy Budlex zmniejszając ten zysk z 3,7 mln zł do 0,7 mln zł.(INTERIA.PL)

Więcej o: przychód plus R. 50+
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki ERBUD S.A. (raport nr 1/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na budowę ETAPU II ,,ZAJEZDNIA POZNAŃ" ( budynek nr 3) zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowany w Poznaniu o wartości 39,5 mln zł. (raport nr 64/2017)
• Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie ?Centrum Praskie Koneser? w Warszawie. (raport nr 63/2017)
• Ziszczenie się warunku wejścia w życie umowy na roboty budowlane ? budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I - otrzymanie Polecenia Rozpoczęcia Robót. (raport nr 62/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł ? Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I (raport nr 61/2017)
• Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane z dnia 22 czerwca 2016 roku podnoszącego wartość umowy do łącznej kwoty 37,8 mln zł. (raport nr 60/2017)
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
R E K L A M A