#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

KNF: Będą zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
23.07.2016 06:00
/ AFP
Zwiększenie ochrony inwestorów, wzmocnienie uprawnień organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku oraz wzmocnienie uprawnień organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku - to tylko niektóre rozwiązania przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku), a także wdrożeniu do polskiego prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.  Wymogi unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z 16 kwietnia 2014 zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji karnej w maksymalnym wymiarze wynoszącym co najmniej 4 lata pozbawienia wolności za wykorzystywanie informacji poufnych, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do wykorzystania informacji poufnych i za manipulacje na rynku finansowym oraz wprowadzenia sankcji karnej w maksymalnym wymiarze wynoszącym co najmniej 2 lata pozbawienia wolności za bezprawne ujawnianie informacji poufnych.

Zgodnie z dyrektywą sankcje karne za najpoważniejsze nadużycia mają być nakładane zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przy czym osoby prawne mają podlegać sankcjom obejmującym zarówno grzywny karne jak i kary pieniężne niemające charakteru karnego.

Z kolei rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku wprowadza oraz doprecyzowuje definicję manipulacji na rynku oraz definicję informacji poufnych, reguluje także, czym jest wykorzystywanie informacji poufnych oraz w jakich wypadkach wykorzystanie informacji jest czynnością dozwoloną.

Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie między innymi do ustanowienia w prawie krajowym odpowiednich uprawnień nadzorczych umożliwiających im sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem transakcji na rynku kapitałowym, jak też ustanowienie sankcji administracyjnych za wskazane w rozporządzaniu naruszenia.Proponowane zmiany

Rządowy projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw ustanawia karę w wysokości 5 000 000 zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, lub zastosowania obu tych kar łącznie za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji. W myśl postanowień projektu ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji wewnętrznej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna było zagrożone grzywną do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.Za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR projekt ustawy przewiduje karę pieniężną do wysokości 4 150 000 zł, lub do kwoty stanowiącej równowartość 2 proc. całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Projekt przewiduje możliwość nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej w wysokości 2 075 000 zł na osobę fizyczną lub 4 150 000 zł na inne podmioty za sporządzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 20 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 kwietnia 2014 lub za nienależyte wykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z art. 19 rozporządzenia z 16 kwietnia 2014 r., dotyczących zawierania na własny rachunek transakcji przez osoby zajmujące funkcje zarządcze.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw trafi teraz pod obrady rządu.Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych(Kancelaria Prawna Skarbiec)

Więcej o: instrumenty finansowe KNF kontrakty terminowe manipulacje instrumenty pochodne
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KNF: inne informacje
• Nowy podmiot na liście ostrzeżeń KNF
• Tak działa KNF po GetBacku. Chrzanowski - ukarzemy nieuczciwych sprzedawców obligacji
• Punkty płatnicze pod surowszym okiem nadzoru
• Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych
• Prokuratura: Zarzuty dla 20 osób w sprawie oszustw na rynku Forex na kwotę 18 mln zł
• Homepay na liście ostrzeżeń
• Komunikat KNF ws. biura usług płatniczych
• Rzecznik Finansowy ostrzega przed rynkiem forex
• Napływ pieniędzy z PPK na rynek kapitałowy może sprzyjać spekulacji
R E K L A M A