#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

WIRTUALNA (WPL): Spełnienie warunku zawieszającego oraz finalizacja transakcji określonej w umowie inwestycyjnej zawartej przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. (raport nr 55/2017)
19.06.2017 16:27


Raport bieżący nr 55/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017 z dnia 9 czerwca 2017r., informuje o spełnieniu warunku zawieszającego określonego w warunkowej umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 9 czerwca 2017 roku ("Umowa?) pomiędzy jednostką zależną Emitenta, tj. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Grupa WP?, "Inwestor?) jako Inwestorem, oraz:  

a) Silimea Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, ("Sprzedający 1?);

b) Qlogix Advisors Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, ("Sprzedający 2?);

c) FX Cube Technologies Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze,, ("Sprzedający 3?);

d) Jalexus Consultants Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, ("Sprzedający 4?)

(łącznie zwani "Sprzedającymi?)

e) Łukaszem Tadeuszem Habaj, ("Założyciel 1?);

f) Piotrem Janem Stępniewskim, ("Założyciel 2?);

g) Łukaszem Marcinem Kręskim, ("Założyciel 3?);

(łącznie zwani "Założycielami?)

przy czym Sprzedający, Inwestor, Założyciele i Spółka łącznie zwani są Stronami,

obejmującej sprzedaż 625.000 akcji zwykłych imiennych serii B ("Nabywane Akcje?) spółki eSky.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663 ("eSky?, "Spółka?). Na dzień niniejszego raportu Nabywane Akcje stanowią 6,31% kapitału zakładowego eSky oraz reprezentują łącznie 6,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu dzisiejszym, tj. 19 czerwca 2017r., miało miejsce spełnienie warunku zawieszającego określonego w Umowie, poprzez doręczenie Inwestorowi przez Sprzedających oryginału opinii prawnej sporządzonej przez cypryjską kancelarię prawną, potwierdzającej prawidłowość utworzenia i funkcjonowania każdego ze Sprzedających, zdolność każdego ze Sprzedających do wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz umocowania osób działających w imieniu Sprzedających do zawarcia Umowy oraz dokonania czynności w niej przewidzianych w imieniu i na rzecz Sprzedających ("Opinia?).

W związku ze spełnieniem ww. warunku zawieszającego, Strony postanowiły wyznaczyć Dzień Zamknięcia w dniu doręczenia oryginału Opinii, w ramach którego dokonały czynności przewidzianych w Umowie celem finalizacji transakcji. W tym w szczególności:

? przedstawiono dokumenty potwierdzające zwolnienie Nabywanych Akcji oraz 613.086 akcji Spółki należących do Sprzedających ("Akcje Objęte Zastawem?), z zastawu rejestrowego,

? zawarto umowy zastawu rejestrowego pomiędzy Inwestorem, jako zastawnikiem oraz Sprzedającymi jako zastawcami, na podstawie których Sprzedający ustanowili zastaw rejestrowy na rzecz Inwestora na Akcjach Objętych Zastawem celem zabezpieczenia płatności ceny opcji put, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2017 z dnia 9 czerwca 2017r., oraz wydano odcinki zbiorowe Akcji Objętych Zastawem do depozytu,

? Inwestor zapłacił cenę sprzedaży za Nabywane Akcje, a Sprzedający wydał odcinek zbiorowy Nabywanych Akcji, w konsekwencji czego przeniesiono własność Nabywanych Akcji na Inwestora (skutek rozporządzający), przy czym transakcję zrealizowano za pośrednictwem domu maklerskiego.Podstawa prawna: art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2016 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2017-06-19Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz-Belka


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  WPL: inne informacje
• Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (raport nr 12/2018)
• WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Ustalenie istotnych warunków transakcji oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez spółkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. (raport nr 11/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r. (raport nr 10/2018)
• Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy (raport nr 9/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku (raport nr 8/2018)
• Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 7/2018)
• Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki (raport nr 6/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A. (raport nr 5/2018)
R E K L A M A