#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

ORANGEPL (OPL): Raport półroczny ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
27.07.2017 00:00


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 657 000 5 706 000 1 331 874 1 302 591
II. Zysk z działalności operacyjnej 278 000 357 000 65 452 81 498
III. Zysk przed opodatkowaniem 121 000 165 000 28 488 37 667
IV. Skonsolidowany zysk netto 110 000 115 000 25 898 26 253
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 110 000 115 000 25 898 26 253
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,08 0,09 0,02 0,02
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem 82 000 127 000 19 306 28 992
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 82 000 127 000 19 306 28 992
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 005 000 1 378 000 236 615 314 576
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 040 000) (4 240 000) (244 855) (967 926)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 224 000 3 028 000 52 738 691 245
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 189 000 166 000 44 498 37 895
stan na 30.06.2017 stan na 31.12.2016 stan na 30.06.2017 stan na 31.12.2016
XIV. Aktywa obrotowe razem 2 786 000 2 639 000 659 174 596 519
XV. Aktywa trwałe razem 19 790 000 20 187 000 4 682 362 4 563 065
XVI. Suma aktywów 22 576 000 22 826 000 5 341 536 5 159 584
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 502 000 4 386 000 1 301 786 991 410
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6 983 000 8 431 000 1 652 195 1 905 742
XIX. Kapitał własny razem 10 091 000 10 009 000 2 387 555 2 262 432
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 089 000 10 007 000 2 387 082 2 261 980
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 931 504 889 919
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 501 000 5 606 000 1 295 145 1 279 763
II. Zysk z działalności operacyjnej 269 000 329 000 63 333 75 106
III. Zysk przed opodatkowaniem 129 000 247 000 30 372 56 386
IV. Zysk netto 120 000 215 000 28 253 49 081
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,09 0,16 0,02 0,04
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody ogółem 92 000 227 000 21 660 51 821
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 000 000 1 463 000 235 438 333 980
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 045 000) (4 246 000) (246 032) (969 296)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 243 000 2 949 000 57 211 673 211
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 198 000 166 000 46 617 37 895
stan na 30.06.2017 stan na 31.12.2016 stan na 30.06.2017 stan na 31.12.2016
XII. Aktywa obrotowe razem 2 657 000 2 448 000 628 653 553 345
XIII. Aktywa trwałe razem 19 783 000 20 180 000 4 680 705 4 561 483
XIV. Suma aktywów 22 440 000 22 628 000 5 309 358 5 114 828
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 467 000 4 303 000 1 293 505 972 649
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6 944 000 8 388 000 1 642 967 1 896 022
XVII. Kapitał własny razem 10 029 000 9 937 000 2 372 886 2 246 157
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 931 504 889 919
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7009235.zip
eko_7009235.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  OPL: inne informacje
• Przedłużenie umowy licencyjnej. (raport nr 18/2018)
• Negocjacje z T-Mobile Polska. (raport nr 17/2018)
• Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego. (raport nr 16/2018)
• Negocjacje z T-Mobile Polska. (raport nr 15/2018)
• Orange Polska oraz mBank podpisały porozumienie dotyczące rozwiązania współpracy w obszarze oferowania usług finansowych. (raport nr 14/2018)
• Rejestracja zmian statutu Orange Polska. (raport nr 13/2018)
• Haitong Bank podnosi rekomendację dla Orange Polska
• Orange Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 2/2018)
• Orange Polska podał wyniki za I kw., blisko konsensusu
R E K L A M A