#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Raport półroczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
03.08.2017 00:00


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. zł tys. EUR
I PÓŁROCZE 2017I PÓŁROCZE 2016I PÓŁROCZE 2017I PÓŁROCZE 2016
Wynik z tytułu odsetek2 251 2092 151 743530 020491 209
Wynik z tytułu prowizji i opłat1 155 7681 180 813272 112269 561
Zysk brutto1 197 2341 612 385281 875368 082
Zysk netto884 9911 264 105208 360288 576
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku884 7781 263 909208 310288 531
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli2131965045
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)3,374,820,791,10
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)3,374,820,791,10
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,688,701,982,08
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. zł tys. EUR
I PÓŁROCZE 2017I PÓŁROCZE 2016I PÓŁROCZE 2017I PÓŁROCZE 2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 253 9393 109 356-1 707 854709 818
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 476 007-4 842 9771 995 575-1 105 576
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-213 459-3 097 757-50 256-707 170
Przepływy pieniężne netto, razem1 008 609-4 831 378237 465-1 102 928
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. zł tys. EUR
30.06.201731.12.201630.06.201731.12.2016
Aktywa razem170 530 103174 214 94340 347 83039 379 508
Zobowiązania wobec Banku Centralnego6 0316 0911 4271 377
Zobowiązania wobec innych banków4 496 7764 823 4401 063 9481 090 289
Zobowiązania wobec klientów134 601 235137 815 92631 846 97431 151 882
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli15 13714 9243 5813 373
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku21 693 80022 897 0195 132 8055 175 637
Kapitał zakładowy262 470262 47062 10159 329
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)82,6587,2419,5619,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)82,6587,2419,5619,72
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. zł tys. EUR
30.06.201731.12.201630.06.201731.12.2016
Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III)17,9517,6417,9517,64
Aktywa ważone ryzykiem112 502 802113 109 29626 618 43225 567 201
Fundusze podstawowe (Tier I)20 196 93719 954 5794 778 6444 510 529
Fundusze uzupełniające (Tier II)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7011225.zip
eko_7011225.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (raport nr 15/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
• Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone. (raport nr 13/2018)
• Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (raport nr 12/2018)
• Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok (raport nr 11/2018)
• Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. (raport nr 10/2018)
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza (raport nr 9/2018)
• Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (raport nr 8/2018)
• Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. (raport nr 7/2018)
R E K L A M A