#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

AGORA (AGO): Raport półroczny AGORA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
11.08.2017 07:30


Raport w załączniku : 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.

w tys. EURpółrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 583 683 584 735 137 421 133 486 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 348 1 676 2 436 383 Zysk (strata) brutto 5 650 (3 954)1 330 (903)Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (7 840)(12 268)(1 846)(2 801)Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 227 10 522 5 704 2 402 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 150 (14 458)8 747 (3 301)Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 221)2 856 (8 292)652 Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 26 156 (1 080)6 158 (247)Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,16)(0,26)(0,04)(0,06).. bilans nabilans nabilans nabilans na. 2017-06-302016-12-312017-06-302016-12-31Aktywa razem 1 461 778 1 569 382 345 860 354 743 Zobowiązania długoterminowe 127 682 128 389 30 210 29 021 Zobowiązania krótkoterminowe 223 923 323 675 52 981 73 163 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 092 849 1 097 123 258 571 247 993 Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 278 10 774 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,93 23,02 5,42 5,20 ..Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 259 775 296 092 61 161 67 593 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35 453)(39 958)(8 347)(9 122)Zysk (strata) brutto 15 019 (11 667)3 536 (2 663)Zysk (strata) netto 13 146 (11 002)3 095 (2 512)Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 893)(40 547)(5 154)(9 256)Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 83 087 18 164 19 562 4 147 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 177)23 637 (7 811)5 396 Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 28 017 1 254 6 596 286 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,28 (0,23)0,06 (0,05).

bilans nabilans nabilans nabilans na

2017-06-302016-12-312017-06-302016-12-31Aktywa razem 1 077 038 1 115 231 254 830 252 087 Zobowiązania długoterminowe 38 254 30 147 9 051 6 814 Zobowiązania krótkoterminowe 103 369 162 814 24 457 36 802 Kapitał własny 935 415 922 270 221 321 208 470 Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 278 10 774 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,62 19,35 4,64 4,37 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7012987.zip
eko_7012987.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  AGO: inne informacje
• Podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Gdańsku (raport nr 7/2018)
• Zarejestrowanie umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (raport nr 6/2018)
• Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji (raport nr 5/2018)
• Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora (raport nr 4/2018)
• Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk w Grupie Agora (raport nr 3/2018)
• Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku (raport nr 2/2018)
• Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w Grupie Agory (raport nr 1/2018)
• Zamiar utworzenia podatkowej grupy kapitałowej (raport nr 35/2017)
• Rozpoczęcie negocjacji przez spółkę zależną (raport nr 34/2017)
R E K L A M A