#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

PBG: Stanowisko Spółki dotyczące planowanego walnego zgromadzenia i podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A. ? informacja uzupełniająca. (raport nr 34/2017)
11.08.2017 19:09


Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu 30/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka?, "PBG?) informuje, że w opinii Zarządu, po dokonaniu oceny utrzymania kontroli nad RAFAKO po przeprowadzeniu planowanej emisji akcji serii K, PBG nie utraci kontroli nad RAFAKO, z uwagi na:  a) zachowanie udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO (bezpośrednio oraz pośrednio przez Multaros) na poziomie nie niższym niż 33%;

oraz

b) utrzymanie istotnego wpływu na realizowaną strategię Spółki.Na gruncie przeprowadzonej analizy planowanych zmian w strukturze akcjonariuszy oraz Statutu RAFAKO, Zarząd stoi na stanowisku, że spółka PBG utrzyma kontrolę nad RAFAKO, która będzie podlegała na ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PBG metodą pełną. Po wejściu w życie zaproponowanych zmian w Statucie RAFAKO oraz spodziewanych zmian w strukturze akcjonariuszy RAFAKO, PBG utrzyma kontrolę nad RAFAKO, zachowując możliwość kierowania istotnymi działaniami, dającą PBG praktyczną możliwość powołania większości członków Rady Nadzorczej, do której kompetencji należy m.in. powoływanie Zarządu RAFAKO. Zgodnie z MSSF 10.B15(b) prawo do powoływania, odwoływania oraz ponownego powoływania członków kluczowego personelu kierowniczego jest przykładem prawa znaczącego, dającemu inwestorowi władzę. Natomiast w MSSF 10.B.38 wskazano, że inwestor może mieć władzę nawet wtedy, gdy dysponuje mniej niż większością praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji.

Opisane wyżej prawa PBG staną się zatem prawami znaczącymi tzn. PBG będzie miała praktyczną zdolność wykonywania tych praw (MSSF 10.B22).

Kontrola ta będzie trwała, gdyż zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, zmiana Statutu polegająca na wycofaniu przywileju PBG nie byłaby w praktyce możliwa, ponieważ wymagałaby zgody PBG.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-11Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PBG: inne informacje
• Akcjonariusze wykonujący ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku. (raport nr 19/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku. (raport nr 18/2018)
• Informacja dotycząca notowania akcji PBG na Liście Alertów. (raport nr 17/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał. (raport nr 16/2018)
• PBG SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za I kwartał 2018 roku. (raport nr 15/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny PBG SA
•  Raport roczny PBG SA
• Zakończenie negocjacji w zakresie przeniesienia istotnej wierzytelności. (raport nr 14/2018)
R E K L A M A