#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 
   Informacje

PBG: Stanowisko Spółki dotyczące planowanego walnego zgromadzenia i podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A. ? informacja uzupełniająca. (raport nr 34/2017)
11.08.2017 19:09


Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu 30/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka?, "PBG?) informuje, że w opinii Zarządu, po dokonaniu oceny utrzymania kontroli nad RAFAKO po przeprowadzeniu planowanej emisji akcji serii K, PBG nie utraci kontroli nad RAFAKO, z uwagi na:  a) zachowanie udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO (bezpośrednio oraz pośrednio przez Multaros) na poziomie nie niższym niż 33%;

oraz

b) utrzymanie istotnego wpływu na realizowaną strategię Spółki.Na gruncie przeprowadzonej analizy planowanych zmian w strukturze akcjonariuszy oraz Statutu RAFAKO, Zarząd stoi na stanowisku, że spółka PBG utrzyma kontrolę nad RAFAKO, która będzie podlegała na ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PBG metodą pełną. Po wejściu w życie zaproponowanych zmian w Statucie RAFAKO oraz spodziewanych zmian w strukturze akcjonariuszy RAFAKO, PBG utrzyma kontrolę nad RAFAKO, zachowując możliwość kierowania istotnymi działaniami, dającą PBG praktyczną możliwość powołania większości członków Rady Nadzorczej, do której kompetencji należy m.in. powoływanie Zarządu RAFAKO. Zgodnie z MSSF 10.B15(b) prawo do powoływania, odwoływania oraz ponownego powoływania członków kluczowego personelu kierowniczego jest przykładem prawa znaczącego, dającemu inwestorowi władzę. Natomiast w MSSF 10.B.38 wskazano, że inwestor może mieć władzę nawet wtedy, gdy dysponuje mniej niż większością praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji.

Opisane wyżej prawa PBG staną się zatem prawami znaczącymi tzn. PBG będzie miała praktyczną zdolność wykonywania tych praw (MSSF 10.B22).

Kontrola ta będzie trwała, gdyż zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, zmiana Statutu polegająca na wycofaniu przywileju PBG nie byłaby w praktyce możliwa, ponieważ wymagałaby zgody PBG.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-11Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PBG: inne informacje
• Otrzymanie Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69b ust. 5, art. 87 ust 1 pkt. 5) oraz art. 87 ust.5 Ustawy o Ofercie. (raport nr 38/2017)
• Doręczenie apelacji od postanowienia Sądu z dnia 7 czerwca 2017 roku. (raport nr 37/2017)
• Otrzymanie Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 69b ust 5, art. 87 ust 1 pkt. 5 oraz art. 87 ust.5 Ustawy o Ofercie. (raport nr 36/2017)
• Otrzymanie Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69b ust 5, art. 87 ust 1 pkt. 5 oraz art. 87 ust.5 Ustawy o Ofercie. (raport nr 35/2017)
• Stanowisko Spółki dotyczące planowanego walnego zgromadzenia i podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A. ? informacja uzupełniająca. (raport nr 34/2017)
• Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PBG serii A. (raport nr 33/2017)
• Uchwała Zarządu KDPW w sprawie asymilacji akcji PBG serii A. (raport nr 32/2017)
• Podjęcie uchwał dotyczących wprowadzenia akcji PBG do obrotu. (raport nr 31/2017)
• Stanowisko Spółki dotyczące planowanego walnego zgromadzenia i podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A. (raport nr 30/2017)
R E K L A M A