#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 
   Informacje

LARQ (LRQ): Podjęcie przez NWZ spółki zależnej od Emitenta uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym m.in. zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru. (raport nr 32/2017)
11.08.2017 20:09


Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Emitenta ? BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("BRAND 24?) podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu BRAND24 dostosowujących go do najlepszych praktyk stosowanych na rynku kapitałowym oraz zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru.  Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd BRAND 24 jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 144.454 nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 14.445,40 zł w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), co stanowi 8,3% ogólnej liczby akcji BRAND 24. Upoważnienie dla Zarządu jest udzielone na okres roku od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu w przedmiocie kapitału docelowego. Uchwały Zarządu BRAND 24 dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd BRAND 24 jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.Głównym powodem wprowadzania do Statutu upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego jest możliwość jego podwyższania bez konieczności odbywania Walnego Zgromadzenia, co w szczególności skróci czas emisji nowych akcji. W efekcie możliwe będzie pozyskanie dla BRAND 24 nowych inwestorów w znacznie szybszy sposób, a z uwagi na elastyczność, Zarząd będzie mógł dostosować wysokość i moment przeprowadzenia emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb BRAND 24. Zarząd BRAND 24 rozważa wykorzystanie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu ubiegania się o wprowadzenie akcji BRAND 24 do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu dodatkowych wymogów prawnych z tym związanych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2017-08-11Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2017-08-11Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LRQ: inne informacje
• Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy (raport nr 33/2017)
• Podjęcie przez NWZ spółki zależnej od Emitenta uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym m.in. zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru. (raport nr 32/2017)
• Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do istotnej umowy (raport nr 31/2017)
• Wykup obligacji przez spółkę zależną od Emitenta (raport nr 30/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku (raport nr 29/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku (raport nr 29/2017)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 roku; przyjęcie tekstu jednolitego Statutu (raport nr 28/2017)
• Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz nabycie przez Emitenta akcji Nextbike Polska S.A. (raport nr 27/2017)
• Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (raport nr 26/2017)
R E K L A M A