#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy premie przyznane ministrom są uzasadnione?
 
   Informacje

LARQ (LRQ): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy (raport nr 33/2017)
11.08.2017 21:12


Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku spółka zależna od Emitenta - NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("NEXTBIKE?, "Licencjobiorca?) zawarła z Nextbike GmbH (?Licencjodawca?) umowę licencyjną obejmującą terytorium Norwegii, Finlandii i Islandii ("Umowa?).  Na mocy Umowy Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy wyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na dostarczenie i obsługę systemów roweru publicznego na terytorium Norwegii, Finlandii i Islandii.Główne obowiązki Licencjodawcy obejmują w szczególności: (i) dostarczenie Licencjobiorcy elementów systemu roweru publicznego, (ii) dostarczenie i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemów roweru publicznego, (iii) hosting serwerów obsługujących system i gromadzących dane z dołożeniem najwyższej staranności.Główne obowiązki Licencjobiorcy obejmują: (i) samodzielną obsługę systemu Licencjodawcy, (ii) nabywanie elementów systemu wyłącznie od Licencjodawcy (z przewidzianymi Umową wyjątkami), zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Umowie.Wynagrodzenie za licencję udzieloną w ramach Umowy jest uzależnione od liczby rowerów aktywnych w systemie.Strony zobowiązały się zachować zakaz konkurencji na terenach objętych Umową przez czas trwania Umowy i rok po jej ustaniu.Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) na rzecz NEXTBIKE za każdy tydzień opóźnienia w realizacji przez Licencjodawcę zamówienia na sprzęt w wysokości 0,5% wartości zamówienia, nie więcej jednak niż 10%, o ile nie ustalono inaczej, (ii) za naruszenie zakazu konkurencji 200.000 EUR na rzecz drugiej strony.Licencjodawca udzielił gwarancji na dostarczane elementy systemu na okres dwóch lat od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.Umowa została zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2027 r. z opcją jej przedłużenia na okres 10 lat, jeżeli którakolwiek ze stron nie wypowie Umowy na 6 miesięcy przed upływem okresu jej obowiązywania.Umowa może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w przypadku naruszenia jej postanowień i braku zaprzestania naruszeń w 30-dniowym okresie naprawczym. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku jej niewykonywania przez okres 3 lat od dnia jej zawarcia.Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu Umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2017-08-11Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2017-08-11Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LRQ: inne informacje
• Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (raport nr 2/2018)
• Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 1/2018)
• Zakończenie subskrypcji akcji nowej emisji spółki Brand 24 S.A. oraz zbycie przez podmiot pośrednio zależny od Emitenta akcji spółki Brand 24 S.A. (raport nr 47/2017)
• LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 3/2017
• Ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez jednostkę pośrednio zależną od Emitenta (raport nr 46/2017)
• Informacja o zmianie udziału w kapitale zakładowym spółki pośrednio zależnej (raport nr 45/2017)
• Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnej umowy (raport nr 44/2017)
• Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (raport nr 43/2017)
• Ustalenie daty wprowadzenia akcji serii F, G i H do obrotu giełdowego (raport nr 42/2017)
R E K L A M A