#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

FOTA (FOT): Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport nr 44/2017)
12.08.2017 00:00


Raport bieżący nr 44/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:  

"Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej "Akcjonariusz?, "małżonkowie Fota?), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej "Spółka?) z siedzibą w Gdyni w dniu od 7 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 49,53 %.Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 900 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 41,42 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 525 000 głosów co stanowiło 50,04% ogólnej liczby głosów.

Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 854 841 akcji Spółki co stanowiło 40,94% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 479 841 głosów co stanowiło 49,63% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.

Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.Z poważaniem,

Dariusz Brodecki

radca prawny?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Jakub FotaPrezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  FOT: inne informacje
• Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym (raport nr 2/2018)
• Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego (raport nr 1/2018)
• Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta (raport nr 58/2017)
• Informacja poufna w przedmiocie braku możliwości wyboru członka Zarządu przez Radę NadzorcząEmitenta (raport nr 57/2017)
• Rezygnacja osoby zarządzającej (raport nr 56/2017)
• Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego (raport nr 55/2017)
• FOTA SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego (raport nr 54/2017)
• Raport półroczny FOTA SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej Skonsolidowany raport półroczny PSr
R E K L A M A