#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

FOTA (FOT): Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport nr 45/2017)
12.08.2017 00:03


Raport bieżący nr 45/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:  

"Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej "Akcjonariusz?, "małżonkowie Fota?), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej "Spółka?) z siedzibą w Gdyni w dniu:(i) 9 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 48,62 %.

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 854 841 sztuk akcji Spółki, stanowiących 40,94 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 479 841 głosów co stanowiło 49,63% ogólnej liczby głosów.

Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 742 936 akcji Spółki co stanowiło 39,75% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 367 936 głosów co stanowiło 48,62% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.(ii) 10 sierpnia 2017 roku zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 47,12 %

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 742 936 sztuk akcji Spółki, stanowiących 39,75 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 367 936 głosów co stanowiło 48,62% ogólnej liczby głosów.

Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 577 838 akcji Spółki co stanowiło 38% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 202 838 głosów co stanowiło 47,12 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.(iii) 11 sierpnia 2017 roku zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 45,13 %

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 577 838 sztuk akcji Spółki, stanowiących 38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 202 838 głosów co stanowiło 47,12% ogólnej liczby głosów.

Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 358 004 akcji Spółki co stanowiło 35,66% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 983 004 głosów co stanowiło 45,13% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

Reasumując Akcjonariusz posiada obecnie 3 358 004 akcje Spółki stanowiących 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 983 004 głosów co stanowiło 45,13% ogólnej liczby głosów.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.

Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Z poważaniem,

Dariusz Brodecki

radca prawny?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-12Jakub FotaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  FOT: inne informacje
• Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym (raport nr 2/2018)
• Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego (raport nr 1/2018)
R E K L A M A