#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DM BDM rekomenduje Erbud
12.09.2017 08:48
Na bazie posiadanego portfela zleceń oczekujemy, że w 2H17 i 2018 roku spółka ma możliwość odnotowywać sporo wyższy poziom przychodów (w 1H17 start realizacji części znaczących kontraktów opóźniał się), co w efekcie powinno przełożyć się na wyraźnie dodatnie dynamiki EBIT w najbliższych okresach. Przy obecnym poziomie kursu skłaniamy się do podniesienia zalecenia do Kupuj z Akumuluj. Cenę docelowa ustalamy na poziomie 32,0 PLN.

Na ostatniej telekonferencji wynikowej po 2Q'17 prezes spółki deklarował, że marża operacyjna powinna zbliżyć się do 3% w 2H'17 i 2018 roku (nawet pomimo rosnącej presji po stronie kosztowej) - wyższe przychody powinny w większym stopniu pokryć rosnące ostatnio nieproporcjonalnie szybko koszty stałe. Zwracamy także uwagę, że przy tak dużym portfelu zleceń spółka może selektywnie podchodzić do kolejnych kontraktów. W naszym modelu do rentowności podchodzimy nadal konserwatywnie - przyjmujemy marżę EBIT na poziomie ok 2,5% w 2H'17 i 2,2% w 2018 roku. 

W naszej prognozie na 2017 rok zakładamy, że Erbud wypracuje 1,81 mld PLN przychodów oraz 40,2 mln PLN EBIT. W samym 3Q'17 nasza prognoza EBIT wynosi 13,6 mln PLN a w 4Q'17 11,8 mln PLN (vs 8,8 mln PLN i 1,5 mln PLN analogicznie rok temu). W 2018 roku spodziewamy się wzrostu przychodów do 1,87 mld PLN i EBIT do 42,1 mln PLN. W obecnym scenariuszu na kolejne lata nasze założenia są bardzo konserwatywne - nie zakładamy przyrostu EBIT, aczkolwiek dostrzegamy duże polu do poprawy efektywności (np. poprawa wyników w obszarze energetyki/przemysłu, obniżenie wskaźnika koszty SG&A/przychody).

(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów. (raport nr 27/2018)
• Dywidenda za rok obrotowy 2017. (raport nr 26/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję. (raport nr 25/2018)
• Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) ? GWI GmbH. (raport nr 23/2018)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji. (raport nr 22/2018)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) ? Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A