#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

ARCHICOM (ARH): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport nr 47/2017)
13.09.2017 18:15


Raport bieżący nr 47/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 13.09.2017 r. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (§5a Statutu Emitenta).  

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w §5a. Statutu Emitenta, wynikającego z Uchwały nr 3/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17.07.2017 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 39/2017 z dnia 18.07.2017 r. Emitent powziął informację o rejestracji zmiany Statutu Spółki w dniu 11.09.2017 r., o czym poinformowano raportem bieżącym nr 46/2017.

Na mocy Uchwały z dnia 13.09.2017 r. Zarząd ARCHICOM S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 232.781.310,00 zł (dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych) do kwoty 256.059.440,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), tj. o kwotę 23.278.130,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych), w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 2.327.813 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzynaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13.09.2017 r., kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 256.059.440,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), i dzielić się będzie na 25.605.944 (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

Akcje serii F wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 13.09.2017 r. zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, a objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

Cena emisyjna akcji serii F ustalona została na kwotę 15,50 zł (piętnaście złotych i 50/100) za każdą akcję. Środki pozyskane w ramach emisji to 36.081.101,50 zł.

Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z treścią §5a ust. 2 Statutu Emitenta, wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej oraz na wyłączenie prawa poboru akcji serii F w całości.

Treść Uchwały Zarządu z dnia 13.09.2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Dorota JArodzka-Śródka

Prezes(Emitent)

Załączniki:

   eko_7017726.zip
eko_7017726.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ARH: inne informacje
R E K L A M A