#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

BGZBNPP (BGZ): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (raport nr 16/2017)
13.09.2017 18:21


Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank?) informuje, że Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące o zarejestrowaniu zmiany statutu Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 czerwca 2017 r.  

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity statutu Banku, uwzględniający zmianę zarejestrowaną przez Sąd w dniu 29 sierpnia 2017 r.Informacja o zmianie Statutu Banku zarejestrowanej na mocy ww. postanowienia Sądu:§ 20 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu Audytu należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego.§ 20 ust. 6 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"6. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.?§ 20 ust. 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"7. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w ust. 6. ?§ 21 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2019 r. ? od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata?.§ 28 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"Funduszami własnymi Banku są:

1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) fundusz z aktualizacji wyceny,

4) kapitał rezerwowy,

5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

7) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie 36 przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.?§ 32 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

2. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

3. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.?§ 37 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy,

2) kapitał rezerwowy,

3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

4) dywidendę,

5) inne cele,

na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.?

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-09-13 Jean-Charles Aranda Członek Zarządu

2017-09-13 Aleksandra Zouner

Dyrektor Zarządzający

Pion Rachunkowości Zarządczej

i Relacji Inwestorskich(Emitent)

Załączniki:

   eko_7017727.zip
eko_7017727.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BGZ: inne informacje
• Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K (raport nr 35/2018)
• Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (raport nr 34/2018)
• Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej, liczby akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K; zawarcie aneksu cenowego do umowy o plasowanie (raport nr 33/2018)
• Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (raport nr 32/2018)
• Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K oraz zawarcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowy o plasowanie akcji serii J (raport nr 31/2018)
• Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A. (raport nr 30/2018)
• Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (raport nr 29/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku (raport nr 28/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku (raport nr 27/2018)
R E K L A M A