#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

WIRTUALNA (WPL): Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 59/2017)
13.09.2017 18:30


Raport bieżący nr 59/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS?) w dniu 13 września 2017 roku dokonał wpisu zmian w kapitale zakładowym Spółki związanych z:  

? zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.434.931,20 zł do kwoty 1.440.487,60 zł,

? zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 100.223 akcji serii D,

? zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 10.905 akcji serii F.

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Przedmiotowe zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego nastąpiły z dniem 31 maja 2017 roku w związku z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wydaniem (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) 100.223 akcji zwykłych, na okaziciela, serii D Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz 10.905 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i 49/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.Zgodnie z przedmiotowym wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.440.487,60 zł. Kapitał ten dzieli się na 28.809.752 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.099.461 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

? 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;

? 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

? 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

? 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

? 526.841 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

? 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

? 30.129 akcji zwykłych na okaziciela serii F.Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek omyłki została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D (100.223 akcji), liczba akcji zwykłych na okaziciela serii F (10.905 akcji) oraz liczba akcji wszystkich emisji (28.252.782 akcji). Omyłka wynika z błędnego ujęcia jedynie tych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii F, o które w związku z ich wprowadzeniem do obrotu nastąpiło niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.440.487,60 zł i błędnego zsumowania liczby akcji wszystkich emisji.W związku z powyższym, w dniu 13 września 2017r., Spółka złożyła wniosek do Sądu o dokonanie wpisu prawidłowych wartości liczby akcji zwykłych serii D i serii F oraz ogólnej liczby akcji wszystkich emisji.O wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym skorygowanych ww. wartości Spółka poinformuje odrębnym raportem niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

***

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją, dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) w dniu 31 sierpnia 2017 roku 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 12.296 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 57/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i 58/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.441.786,35 zł i dzieli się na 28.835.727 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.125.436 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

? 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;

? 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

? 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

? 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

? 540.520 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

? 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

? 42.425 akcji zwykłych na okaziciela serii F.Wskazane wyżej zmiany w kapitale zakładowym oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w KRS będzie miał jedynie charakter deklaratywny.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2017-09-13Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz-Belka


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  WPL: inne informacje
• Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (raport nr 12/2018)
• WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Ustalenie istotnych warunków transakcji oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez spółkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. (raport nr 11/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r. (raport nr 10/2018)
• Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy (raport nr 9/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku (raport nr 8/2018)
• Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 7/2018)
• Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki (raport nr 6/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A. (raport nr 5/2018)
R E K L A M A