#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

WIRTUALNA (WPL): Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 59/2017)
13.09.2017 18:30


Raport bieżący nr 59/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS?) w dniu 13 września 2017 roku dokonał wpisu zmian w kapitale zakładowym Spółki związanych z:  

? zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.434.931,20 zł do kwoty 1.440.487,60 zł,

? zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 100.223 akcji serii D,

? zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 10.905 akcji serii F.

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Przedmiotowe zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego nastąpiły z dniem 31 maja 2017 roku w związku z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wydaniem (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) 100.223 akcji zwykłych, na okaziciela, serii D Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz 10.905 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i 49/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.Zgodnie z przedmiotowym wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.440.487,60 zł. Kapitał ten dzieli się na 28.809.752 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.099.461 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

? 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;

? 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

? 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

? 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

? 526.841 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

? 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

? 30.129 akcji zwykłych na okaziciela serii F.Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek omyłki została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D (100.223 akcji), liczba akcji zwykłych na okaziciela serii F (10.905 akcji) oraz liczba akcji wszystkich emisji (28.252.782 akcji). Omyłka wynika z błędnego ujęcia jedynie tych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii F, o które w związku z ich wprowadzeniem do obrotu nastąpiło niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.440.487,60 zł i błędnego zsumowania liczby akcji wszystkich emisji.W związku z powyższym, w dniu 13 września 2017r., Spółka złożyła wniosek do Sądu o dokonanie wpisu prawidłowych wartości liczby akcji zwykłych serii D i serii F oraz ogólnej liczby akcji wszystkich emisji.O wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym skorygowanych ww. wartości Spółka poinformuje odrębnym raportem niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

***

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją, dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) w dniu 31 sierpnia 2017 roku 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 12.296 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 57/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i 58/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.441.786,35 zł i dzieli się na 28.835.727 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.125.436 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

? 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;

? 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

? 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

? 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

? 540.520 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

? 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

? 42.425 akcji zwykłych na okaziciela serii F.Wskazane wyżej zmiany w kapitale zakładowym oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w KRS będzie miał jedynie charakter deklaratywny.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2017-09-13Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz-Belka


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  WPL: inne informacje
• Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych (raport nr 1/2018)
• Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. ? zastawy na akcjach ustanowione przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (raport nr 71/2017)
• Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. (raport nr 70/2017)
• Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną, tj. Wirtualna Polska Media S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji przez spółkę zależną, tj. Wirtualna Polska Media S.A. dotyczących ww. umowy kredytów (raport nr 69/2017)
• Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (raport nr 68/2017)
• Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 67/2017)
• Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 66/2017)
• WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu warunkowego aneksu do Umowy Wspólników, zawartego w związku z planowaną inwestycją spółki zależnej oraz aktualizacji wyceny zobowiązania opcyjnego mającej istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. w IV kwartale 2017 roku (raport nr 65/2017)
R E K L A M A