#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

GENRG (GNG): Podpisanie 4 Umów w postępowaniu o zamówienie niepubliczne oraz złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym. (raport nr 10/2017)
14.09.2017 01:15


Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 13.09.2017 r. ,w wyniku realizacji wyboru najlepszych ofert dotyczących zamówień niepublicznych, pomiędzy GENERGY a Polską Grupą Gazownictwa z siedzibąw Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu ("PSG"), zawarte zostały 4 Umowy Ramowe na projektowanie i budowę przyłączy gazowych o poborze do 10 m?/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu gazownie w Kędzierzynie Koźlu, Brzegu, Krapkowicach oraz Kluczborku na łączną kwotę 1.200.000 zł. netto. Umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Jednocześnie Spółka powzięła wiadomość, że złożona oferta do postępowania publicznego pn.: "2017/W200/WUP-000003 Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski ? Paczków, odcinek: Hanuszów?Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę? okazała się najkorzystniejsza. Spośród trzech oferentów oferta GENERGY opiewająca na sumę 1 497 910 zł netto z terminem wykonania zamówienia 85 tygodni uzyskała (zgodnie z SIWZ) 100 punktów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich (wraz z ich aktualizacją ), wykonanie przedmiaru robót, warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Przedmiotowe zadanie jest wpisane w pakiet inwestycji strategicznych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki zawarcie powyższych umów z PSG sp z.o.o. będzie miało znaczący wpływ na sytuację finansową Emitenta, z uwagi na wartość podpisanych umów skokowy wzrost przychodów Emitenta. Tożsame znaczenie, w przypadku podpisaniu Umowy przez Emitenta ma informacja o najkorzystniejszej ofercie w związku zamówieniem publicznym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-14Tomasz Bujak Członek ZarząduTomasz Bujak


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GNG: inne informacje
R E K L A M A