#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

RAFAKO (RFK): Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii K spółki RAFAKO S.A. (raport nr 62/2017)
07.12.2017 16:15


Raport bieżący nr 62/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. powziął wiadomość o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Zarząd GPW?) nr 1463/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił (i) wprowadzić z dniem 8 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda ("Prawa do Akcji?), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRAFAK00091?, oraz (ii) notować Prawa do Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RAFAKO-PDA? i oznaczeniem "RFKA?.  Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Zastrzeżenie prawne:Niniejszy materiał, ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych RAFAKO S.A. ("Spółka?). Prospekt emisyjny, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta?) ("Prospekt?), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.rafako.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. (www.trigon.pl).Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych?) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-07Agnieszka Wasilewska- SemailPrezes Zarządu
2017-12-07Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
CFG  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-K spółki CreativeForge Games S.A. pod nazwą skróconą "CFG" i oznaczeniem "CFG"
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RFK: inne informacje
• Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku. (raport nr 18/2018)
• Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu DN700 Szczecin- Gdańsk, odcinek Goleniów Płoty. (raport nr 17/2018)
•  Zawarcie umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC Bank Polska S.A. (raport nr 16/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny RAFAKO SA
•  Raport roczny RAFAKO SA
• Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2018-2020. (raport nr 15/2018)
• Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę ?pod klucz? tłoczni gazu Paldiski i Puiatu w Estonii. (raport nr 14/2018)
• Wstępne szacunkowe niezaudytowane dane o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 r. (raport nr 13/2018)
• Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. (raport nr 12/2018)
R E K L A M A