#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

BOGDANKA (LWB): Noble Securities rekomenduje Bogdankę
11.01.2018 15:30
Wartość akcji Bogdanki oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (66,8 zł) oraz porównawczą (58/81 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9-miesięczną cenę docelową równą 71,5 zł. Wartość ta jest zbliżona do obecnego kursu giełdowego dlatego wydajemy rekomendacje TRZYMAJ.

Pomimo bardzo dobrej koniunktury na rynku węgla, Bogdanka nie będzie w pełni

beneficjentem tych zmian. Funkcjonowanie w ramach grupy energetycznej o znaczeniu 

strategicznym może zaś rodzić konieczność angażowania się w projekty inwestycyjne

spoza core biznesu spółki i tym samym ograniczać potencjał do wypłaty dywidendy. Nie

widzimy potencjału do wzrostu wyceny znacząco ponad kurs bieżący, dlatego wydajemy

rekomendację TRZYMAJ z ceną docelową 71,5 zł.

Koniunktura w kraju trudna do wykorzystania

Choć na rynku krajowym nastała bardzo dobra koniunktura na węgiel, możliwości szybkiego

reagowania Bogdanki na te zmiany są mocno ograniczone. Obecnie spółka wykorzystuje 100%

swojego potencjału i nie jest w stanie znacząco podnieść wolumenu produkcji.

Stopniowe zrównanie cen krajowych i ARA, w okresie koniunktury ceny w LWB niższe

Biorąc pod uwagę stopniowe dostosowywanie się poziomu produkcji węgla na głównych

rynkach (USA, Chiny), należy oczekiwać powrotu do równowagi i korekty cen na rynkach

światowych. Krajowy rynek węgla energetycznego jest mniej wrażliwy na czynniki globalne, a

ceny LWB charakteryzują się jeszcze niższą zmiennością (w okresie koniunktury ceny LWB są

niższe niż rynkowe).

Presja płacowa i ryzyko spadku marż

Wskazujemy na wysoki udział kosztów pracowniczych oraz powiązanych z nimi kosztów usług

obcych. Dotychczas Bogdanka znana była z wysokiej efektywności kosztowej, szczególnie w

odniesieniu do nieefektywnych kopalń śląskich. Sytuacja może się pogorszyć, tym bardziej, że

w najbliższej okolicy planowana jest budowa konkurencyjnego zakładu górniczego.

Wrażliwość wyników na zmiany kosztów pracy jest wysoka.

W perspektywie średnioterminowej CAPEX = amortyzacja

Wyższe nakłady na wyrobiska skutkować będą podniesieniem kwoty amortyzacji w

najbliższych latach. Dodatkowo o ok. 20 mln zł wzrośnie amortyzacja w związku ze

zwiększeniem wartości aktywów po odwróceniu odpisu aktualizującego ich część.

Silny bilans pozwala na wypłaty dywidend, pytanie o ich wysokość.

Sytuacja finansowa Bogdanki pozwala naszym zdaniem na wypłatę wysokich dywidend.

Niemniej należy liczyć się z możliwym ograniczeniem transferów do akcjonariuszy wynikający

z nowych pomysłów inwestycyjnych (złoże Ostrów, projekty energetyczne).

Zdarzenia jednorazowe zawyżają wyniki 2017

Wyniki spółki w 2017 r. zostaną zaburzone przez umorzenie części zobowiązań wynikających

z deputatów węglowych (ok. +110 mln zł) oraz odwrócenie odpisu aktualizującego wartość

środków trwałych (dodatkowe 500-530 mln zł).(Noble Securities S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LWB: inne informacje
• Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (raport nr 3/2018)
• Noble Securities rekomenduje Bogdankę
• Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
• Wybór biegłego rewidenta
• Wybór biegłego rewidenta (raport nr 2/2018)
• Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka
• Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (raport nr 1/2018)
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 r. (raport nr 33/2017)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r. (raport nr 32/2017)
R E K L A M A