#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl




     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

COMARCH (CMR): Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja S.A. (raport nr 9/2018)
05.06.2018 11:45


Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 24 października 2017 roku dotyczącego otrzymania przez Comarch S.A. ? jako lidera konsorcjum w składzie: Comarch S.A., Apator Rector sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. oraz Eurosystem S.A. ("Konsorcjum?) noty obciążeniowej wystawionej przez Tauron Dystrybucja S.A. (dalej: "Tauron?) wzywającej członków Konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30 246 071,61 zł, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 roku na skutek przeprowadzonego pomiędzy Konsorcjum a Tauron postępowania mediacyjnego doszło do zawarcia ugody.  



Zgodnie z zawartą ugodą Tauron zweryfikował żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Etapu 2, Etapu 3 i Paszportyzacji do kwoty 11 140 250,00 zł, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych z ww. tytułu.

Ponadto w wyniku zidentyfikowania przez Tauron potrzeby wykonania dodatkowych prac i usług, Konsorcjum wykona na rzecz Tauron dodatkowe zadania za wynagrodzeniem w kwocie 23 950 250,00 zł.



Zgodnie z postanowieniami zawartej ugody, kary z ugody będą podlegały rozliczeniu poprzez potrącenie umowne z wierzytelnościami Konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac i usług.



Jednocześnie w dniu 5 czerwca 2018 roku Comarch S.A. zawarła z Apator Rector sp. z o.o. porozumienie, w którym Apator Rector sp. z o.o. zobowiązała się zwolnić Comarch S.A. z obowiązku świadczenia na rzecz Tauron kar umownych wynikających z ugody, jak również, zrzekła się wobec Comarch S.A. roszczeń z tytułu wykonania ugody. Apator Rector sp. z o.o. zobowiązała się ponadto w zawartym porozumieniu do wykonania dodatkowych prac i usług wynikających z zawartej z Tauron ugody.



Zarząd Comarch S.A. informuje, iż strony podjęły działania mające na celu zatwierdzenie w/w ugody przez właściwy sąd.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-05Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu
2018-06-05Dorota Klentak-ŁyżwaProkurent


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CMR: inne informacje
• myRobotcenter wspólnie z Comarch
• Comarch podbija Luxembourg
• Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja S.A. (raport nr 9/2018)
• Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2018 roku
• Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A. (raport nr 2/2018)
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz ocena sytuacji Spółki (raport nr 1/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał. (raport nr 8/2018)
• Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2017. (raport nr 7/2018)
• Nowy biurowiec Comarch w krakowskiej strefie ekonomicznej
R E K L A M A