#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (raport nr 8/2018)
08.06.2018 23:45


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2018 roku zawiadomienia (dalej "Zawiadomienie?) o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz 1439 z późn zm.). Zawiadamiającym jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dalej "NN PTE?).  Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu NN PTE w wyniku nabycia akcji Banku w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu w 4 czerwca 2018 roku, zarządzane przez NN PTE fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE?) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 1 czerwca 2018 roku OFE i DFE posiadały 13.017.769 (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Banku, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Banku i były uprawnione do 13.017.769 (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.Po rozliczeniu transakcji w dniu 4 czerwca 2018 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 13.357.769 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Banku, co stanowi 5,09% kapitału zakładowego Banku. Akcje te uprawniają do 13.357.769 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2018. poz. 512).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-08

Tomasz Kubiak

Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-08

Paweł Rzeźniczak

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone. (raport nr 13/2018)
• Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (raport nr 12/2018)
• Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok (raport nr 11/2018)
• Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. (raport nr 10/2018)
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza (raport nr 9/2018)
• Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (raport nr 8/2018)
• Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. (raport nr 7/2018)
• Raport 6/2018: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. (raport nr 6/2018)
• Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku (raport nr 5/2018)
R E K L A M A