#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

KREDYTIN (KRI): Skonsolidowany Raport roczny KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
11.07.2018 22:39


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
Przychody netto 122 676 92 561 29 091 21 234
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 435 25 274 10 063 5 798
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471 1 745 1 714
Zysk (strata) netto 6 646 6 746 1 576 1 548
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 592 5 497 1 326 1 261
Zysk (strata) na akcję0,43 0,43 0,10 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na akcję0,43 0,43 0,10 0,10
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,21704,35904,21704,3590
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(40 503)(75 871)(9 603)(17 406)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18 148)3 154(4 305)724
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(36 526)170 211(8 662)39 048
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(95 176)97 496(22 570)22 367
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,21704,35904,21704,3590
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem 828 715 832 552 196 915 197 297
Zobowiązania razem 564 497 561 055 134 133 132 958
Zobowiązania długoterminowe 420 870 394 860 100 005 93 573
Zobowiązania krótkoterminowe 143 627 166 195 34 128 39 385
Kapitał własny 264 218 271 497 62 782 64 339
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 260 658 261 221 61 936 61 904
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,2085 4,21984,20854,2198
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7068971.zip
eko_7068971.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KRI: inne informacje
• uzupełnienie raportu okresowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r (raport nr 33/2018)
• Emisja obligacji serii E1. (raport nr 32/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
• Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019 (raport nr 31/2018)
• zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r (raport nr 30/2018)
• Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
• ustanowienie linii kredytowych w jednostkach zależnych (raport nr 29/2018)
• Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w czwartym kwartale roku obrotowego 2017/2018 (raport nr 28/2018)
• ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym ? zmiana nazwy skróconej (raport nr 27/2018)
R E K L A M A