#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

GPW: Indeksy giełdowe
23.08.2003 14:55 (aktualizacja 22.03.2007 19:54)
Indeksy reprezentują wszystkie spółki z GPW
Indeksy reprezentują wszystkie spółki z GPW / INTERIA.PL
Warszawski Indeks Giełdowy i indeks dużych spółek WIG - 20 to najważniejsze wskaźniki polskiej giełdy. Oprócz nich giełda codziennie wylicza wartości innych indeksów.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba notowanych na Giełdzie spółek wzrosła z 203 do 284. W tym czasie obroty akcjami spółek wzrosły średnio na sesję z 250 mln zł do 1,3 mld zł. Wzrost liczby notowanych spółek, ale także wzrost wartości kursów ich akcji, pociągnął za sobą wzrost kapitalizacji całej giełdy. Na koniec 2002 roku wskaźnik ten (tylko dla spółek krajowych) wynosił 110,5 mld zł. Obecnie, czyli na koniec 2006 roku, jest to 437,7 mld zł. Tym samym wartość podmiotów krajowych notowanych na giełdzie na przestrzeni tych lat wzrosła prawie czterokrotnie! Tak dynamiczny wzrost wielkości rynku giełdowego uzasadnia dostosowanie do niego wskaźników, które ten rynek opisują, a w szczególności indeksów giełdowych. 

Mając na uwadze aktualny stan rynku i przewidywane tendencje oraz coraz częściej stosowane na rynkach zagranicznych rozwiązania trójstopniowego podziału indeksów (dla dużych, średnich i mniejszych spółek), GPW od 16 marca wprowadziła nowe zasady klasyfikacji swoich głównych indeksów. Do indeksów giełdowych wchodzą wszystkie spółki, których wartość akcji w wolnym obrocie jest wyższa od 1 mln EUR, a liczba akcji w wolnym obrocie przekracza 10 proc. Pakiety wszystkich uczestników poszczególnych indeksów będą wyznaczane w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie.

Wartości otwarcia indeksów obliczanych w trybie ciągłym są podawane po osiągnięciu przez wskaźnik otwarcia W wartości 65 proc. , ale nie później niż o 10:30. Wskaźnik otwarcia W obliczany jest jako relacja bieżącej wartości pakietów akcji, dla których zawarto transakcje podczas sesji do bieżącej kapitalizacji portfela indeksu. Podawany jest nie wcześniej niż po 60 sekundach od rozpoczęcia obrotu. Po zakończeniu sesji obliczany jest natomiast kurs zamknięcia - o 16:30 wartość wstępna, o 16:40 ostateczna.

WIG

Najstarszym i najbardziej znanym indeksem warszawskiej giełdy jest WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, wyliczany od pierwszej sesji, czyli od 16 kwietnia 1991 roku.

Indeks pokrywa swoim portfelem wszystkie spółki giełdowe, spełniające minimalne kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie. Jego wartość określa się na podstawie cen akcji spółek, notowanych na rynku podstawowym (za wyjątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) - jest to więc tak zwany indeks szeroki (rynkowy). Indeks uwzględnia dywidendy i prawa poboru.

Obecnie wartość indeksu WIG jest obliczana na bieżąco, co 60 sekund, na podstawie zawieranych transakcji.

WIG20

Indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych.

W skład portfela tego indeksu wchodzi dwadzieścia największych spółek, notowanych na giełdzie (akcji o najwyższej płynności)- jest to więc indeks wąski (cenowy) - obliczany bez uwzględnienia dochodów z tytułu dywidend.

Z uwagi na fakt, że odwzorowuje on zachowanie najważniejszych akcji, jego zmiany są pilnie obserwowane przez rynek. Indeks ten jest ponadto tzw. instrumentem bazowym (podstawą wyliczeń) dla kontraktów terminowych. Wartość WIG-20 jest obliczana od 16 kwietnia 1994 roku. Liczba uczestników indeksu zakwalifikowanych do jednego sektora nie może być większa od 5.

W trakcie sesji wartość indeksu jest obliczana co 15 sekund.

Rewizja roczna indeksu jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku marca na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji stycznia. Korekty kwartalne są przeprowadzane po sesji trzeciego piątku czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października.

mWIG40

Indeks 40 średnich spółek giełdowych.
Swoim portfelem obejmuje akcje 40 spółek, a ich wartość rynkowa i realizowane obroty pokrywają około 20% rynku.

Jego wartość jest obliczana co 60 sekund.
Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1997 roku. Jest to również przykład indeksu cenowego (wąskiego).

Rewizja roczna indeksu jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku marca na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji stycznia. Korekty kwartalne są przeprowadzane po sesji trzeciego piątku czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października.

sWIG80

Indeks cenowy 80 małych spółek giełdowych. Indeks obejmuje kolejnych 80 - wg kapitalizacji i obrotów - spółek, po pierwszej 20-tce large-caps i kolejnej 40-tce mid-caps. Wcześniej funkcję reprezentowania małych spółek spełniał po części indeks WIRR.

sWIG80 obliczany w trybie ciągłym, a jego wartości są podawane do publicznej wiadomości w minutowych odstępach czasu.
Datą bazową dla indeksu jest 31 grudnia 1994 roku.

Rewizja roczna indeksu jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku marca na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji stycznia. Korekty kwartalne są przeprowadzane po sesji trzeciego piątku czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października.

TECHWIG

TechWIG to indeks opisujący tzw. Segment Innowacyjnych Technologii (SITech), czyli zachowanie akcji spółek z branż: informatyka, telekomunikacja i media elektroniczne. TechWIG jest ponadto podobnie jak WIG-20 - instrumentem bazowym dla kontaktów terminowych. Jest obliczany od 31 grudnia 1999 roku, jego wartość jest obliczana co 30 sekund.

Rewizja kwartalna portfela indeksu jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzanego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października.

Subindeksy sektorowe

Obok wymienionych wyżej indeksów, giełda oblicza również wartość indeksów sektorowych, obrazujących zmiany cen akcji spółek z różnych segmentów gospodarki.

Subindeksy sektorowe obliczane są z uwzględnieniem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy).

Po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o aktualną listę sektorową oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG przeprowadzane są rewizje kwartalne subindeksów.

Aktualnie obliczane są wartości otwarcia i zamknięcia (11:30 otwarcie i 15:20 po drugim fixingu) następujących indeksów:
  • WIG - przemysł spożywczy
  • WIG - banki
  • WIG - budownictwo
  • WIG - telekomunikacja
  • WIG - informatyka
  • WIG - media
  • WIG - paliwa


Aktualny skład poszczególnych indeksów i subindeksów giełdowych


(INTERIA.PL)

Więcej o: najważniejsze WIG giełdy WIG20 WIG indeks giełdowy
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GPW: inne informacje
• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r. (raport nr 14/2018)
• Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW na zbycie akcji spółki stowarzyszonej (raport nr 13/2018)
• Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (raport nr 12/2018)
• Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r., zmiana w projekcie uchwały oraz ogłoszenie przerwy w obradach (raport nr 11/2018)
• Rezygnacja Pana Michała Cieciórskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW (raport nr 10/2018)
• Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad (raport nr 9/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (raport nr 8/2018)
• Zgoda Rady Nadzorczej GPW na zbycie akcji spółki stowarzyszonej (raport nr 7/2018)
• Przyjęcie warunków brzegowych sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej (raport nr 6/2018)
R E K L A M A