#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

KANIA (KAN): Dojście do skutku emisji Obligacji serii G (raport nr 13/2017)
12.10.2017 20:57


Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka", "Emitent?) informuje, iż w dniu 12 października 2017 roku otrzymał informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) obligacji serii

G. Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.

Obligacje Serii G wyemitowane zostały na następujących warunkach:CEL EMISJI OBLIGACJI:

Celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D (dalej: Obligacje serii D). Przy czym, przez wykup Obligacji serii D, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się także nabycie przez Emitenta pozostających w obrocie w ASO GPW Obligacji serii D, celem umorzenia.OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemitowała 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, po cenie emisyjnej 1 000zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii G rozpoczyna się dnia 12 października 2017 r. (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do dnia 12 stycznia 2018 r. (wliczając ten dzień). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii G będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień).Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek.

Od dnia 1 grudnia 2017r. Emitent może, po upływie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia, wykupić Obligacje, w całości lub w części. Zawiadomienie musi wskazywać zarówno liczbę Obligacji podlegających wykupowi, jak i dzień wcześniejszego wykupu. Wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o premię (w wysokości 0,6%) oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie).

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii G nie są zabezpieczone.WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 575.482 tys. złotych.

Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 100% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2017-10-12Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KAN: inne informacje
• Wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o. (raport nr 26/2018)
•  Zawarcie aneksu zmieniającego do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. (raport nr 25/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport nr 23/2018)
• Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych (raport nr 22/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy związanej z finansowaniem części działalności Spółki oraz zmiana znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki. (raport nr 21/2018)
• Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej (raport nr 20/2018)
• ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2018
R E K L A M A