#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

KANIA (KAN): Nabycie obligacji własnych (raport nr 14/2017)
12.10.2017 21:09


Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka", "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje?) notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW?):(i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych).Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2017-10-12Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KAN: inne informacje
• Wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o. (raport nr 26/2018)
•  Zawarcie aneksu zmieniającego do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. (raport nr 25/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport nr 23/2018)
• Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych (raport nr 22/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy związanej z finansowaniem części działalności Spółki oraz zmiana znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki. (raport nr 21/2018)
• Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej (raport nr 20/2018)
• ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2018
R E K L A M A