#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

BOWIM (BOW): Nabycie akcji własnych przez Emitenta. (raport nr 57/2017)
13.10.2017 12:27


Raport bieżący nr 57/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Bowim? S.A. (dalej: "Emitent" lub "Bowim") informuje, iż w dniu 13 października 2017 roku otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "Dom Maklerski?) z siedzibą w Warszawie informację o wykonaniu przez Dom Maklerski dyspozycji przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Emitenta 26.080 (słownie: dwadzieścia cześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 2.608 (słownie: dwa tysiące sześćset osiem) zł, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, stanowiących łącznie 0,13% kapitału zakładowego Spółki, dających 26.080 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których emitentem jest Bowim, nabytych przez Bowim od spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej: "Konsorcjum Stali?) za łączną cenę 315.568 zł, tj. po cenie 12,10 złotych za jedną akcję.Nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum Stali nastąpiło w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 22 maja 2017 r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2017 ("Umowa Sprzedaży Akcji?), a która weszła w życie w dniu 24 maja 2017 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2017. Nabycie akcji własnych Bowim stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. ("Aneks nr 4?) oraz Aneksu nr 5 z dnia 28 lutego 2017 r. ("Aneks nr 5?) do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali.Podstawę nabycia akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Bowim? S.A. z dnia 8 maja 2017 r., o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2017 ? "Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 08.05.2017r.?, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.Celem nabycia akcji własnych w wyżej opisanym zakresie jest wykonanie przez Emitenta zobowiązań Emitenta wskazanych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Akcji oraz Aneksie nr 4.Łączna liczba wszystkich akcji własnych Bowim, po nabyciu wyżej opisanych akcji własnych wynosi 1.366.600 akcji o łącznej wartości nominalnej 136.660 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) zł, dających łącznie prawo do 1.366.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących łącznie 7,00% kapitału zakładowego Emitenta.Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

Raport nr 33/2017 - Wejście w życie umowy sprzedaży akcji pomiędzy BOWIM SA i Konsorcjum Stali SA, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM SA w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.,

Raport nr 31/2017 - Podpisanie z Konsorcjum Stali S.A. umowy sprzedaży akcji, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.,

Raport nr 14/2017 - Wezwanie do zawarcia umowy nabycia akcji własnych Emitenta od Konsorcjum Stali SA,

Raport nr 8/2017 - Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA,

Raporty nr 50/2017, nr 45/2017, nr 39/2017, nr 35/2017, nr 11/2017, nr 5/2017, nr 2/2017, nr 50/2016, nr 44/2016, nr 40/2016, nr 32/2016, nr 27/2016, nr 23/2016, nr 20/2016, nr 15/2016, nr 13/2016, 8/2016, 6/2016, 2/2016, 35/2015, 31/2015, 30/2015, 29/2015, 26/2015, 24/2015, 23/2015, 14/2015, 11/2015, 08/2015, 06/2015, 58/2014, 55/2014, 46/2014, 44/2014 41/2014, 39/2014, 37/2014, 31/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 27/2014 - Cofnięcie powództwa przez Bowim,

Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń,

Raport nr 8/2014 ? Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę,

Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A.,

Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A.,

Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty,

Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r.,

Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych,

Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2017-10-13Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BOW: inne informacje
• Raport półroczny BOWIM SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Powiadomienie o transakcji na akcjach ?Bowim? SA. (raport nr 46/2018)
• Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA (raport nr 45/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ?Bowim? S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 roku. (raport nr 44/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Bowim? S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r. (raport nr 43/2018)
• Sprostowanie raportu bieżącego nr 39/2018 (raport nr 42/2018)
• Sprostowanie raportu bieżącego nr 38/2018 (raport nr 41/2018)
• Sprostowanie raportu bieżącego nr 37/2018 (raport nr 40/2018)
• Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (raport nr 39/2018)
R E K L A M A