#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

LCCORP (LCC): Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza (raport nr 105/2017)
13.10.2017 12:45


Raport bieżący nr 105/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent? lub "Spółka?), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2017 r., od akcjonariuszy: Altus Subfunduszu Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, Altus Subfunduszu Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Subfundusz Abslolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu, Altus Subfundusz Stablilnego Wzrostu, Altus Aktywnego Zarządzania, Altus Subfundusz Akcji, Altus Subfundusz Abslolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, Altus Abslolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rynków Zagranicznych 2, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości, , Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, ALtus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunties, , Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału, Altus 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, w związku ze zwołanym na dzień 19 października 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie pełnił funkcji w organach nadzorczych lub zarządczych podmiotów które w trakcie kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, braku konfliktu interesów w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz braku prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notkę biograficzną kandydata.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2017-10-13Jakub MalskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LCC: inne informacje
• Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. (raport nr 53/2018)
• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (raport nr 52/2018)
• Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 51/2018)
• Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 50/2018)
• Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (raport nr 49/2018)
• Raport półroczny LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (raport nr 48/2018)
• Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2018 roku (raport nr 47/2018)
• Nabycie nieruchomości przez Emitenta (raport nr 46/2018)
R E K L A M A