#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

MFO: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - KOREKTA (raport nr 31/2017)
13.10.2017 12:45


Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 31/2017, polegającej na: podaniu daty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS oraz zmianie szczegółowej podstawy prawnej sporządzenia raportu.

Pełna treść skorygowanego raportu znajduje się poniżej:Zarząd MFO S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 13 października 2017r. na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu wydruku z KRS, powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 października 2017r.? podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych), w drodze emisji 507.490 (pięćset siedmiu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

(a) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000, z czego 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 1025001 do A 1250000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000;

(c) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru C 0000001 do C 1100000;

(d) 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru D 000001 do D 507490.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Jakube Czerwińskiczłonek zarządu
2017-10-13Renata Zdzieszyńska prokurent


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MFO: inne informacje
R E K L A M A