#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

LUBAWA (LBW): Korekta RB 1/2018: Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy dostawy, ujawnienie opóźnionych informacji poufnych (raport nr 1/2018)
12.01.2018 20:39


Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. omyłkowo podano:

- Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 8 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 7.576.000,00 złotych (?).

Powinno być:

- Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 6 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 5.682.000,00 złotych (?).Pełna poprawna treść korygowanego raportu:1. Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną o otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu w całości od umowy dostawy nr 156/MT/2017 z dnia 12 września 2017 r. Przedmiotowa Umowa była zawarta z jednostką sektora finansów publicznych w ramach procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 6 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 5.682.000,00 złotych (informacja o zawarciu umowy w ocenie Zarządu nie spełniała kryteriów art. 17 ust. 1 MAR).Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 27 listopada 2017 r. Zostało ono złożone po dostarczeniu pierwszej partii czterech polowych placówek medycznych, cztery kolejne placówki miały być przedmiotem czynności odbiorczych w kolejnych dniach (na każdą placówkę składają się w szczególności: sprzęt medyczny, namioty oraz przyczepy).Jako wyłączną przyczynę odstąpienia do umowy, Zamawiający wskazał to, że jeden z elementów składowych dostarczonego przedmiotu dostawy (przyczepa) nie spełnia jednego z kryteriów przewidzianych w zamówieniu. Spółka pozyskała ten element składowy od profesjonalnego poddostawcy. W ocenie Emitenta usunięcie niezgodności ze specyfikacją jest możliwe w terminie przewidzianym prawem zamówień publicznych.Emitent informuje, że dnia 28 listopada 2017 r. w godzinach porannych wystąpił z pismem do Zamawiającego, podnosząc iż odstąpienie od umowy jest bezskuteczne, ponieważ Spółka jest aktualnie w trakcie usuwania niezgodności przedmiotu dostawy w zakresie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu. Do chwili publikacji niniejszego raportu skuteczność odstąpienia od umowy nie została ostatecznie rozstrzygnięta, a Emitent prowadzi intensywne rozmowy z jednostkami nadrzędnymi wobec Zamawiającego w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy i doprowadzenia do wykonania Umowy.W przypadku nieuwzględnienia stanowiska Emitenta przez Zamawiającego i podmioty wobec niego nadrzędne, nie można wykluczyć powstania sporu prawnego między Emitentem a Zamawiającym, w którym Emitent będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia za przedmiot dostawy. Emitent informuje jednak, że kwestia wejścia w spór prawny z Zamawiającym, jeśli odmówi on realizacji procesu naprawczego, jest obecnie przedmiotem analiz i nie została podjęta decyzja co do dalszej drogi prawnej. Emitent nie może wykluczyć, że uzna stanowisko Zamawiającego i rozpocznie spór odszkodowawczy z dostawcą elementów zakwestionowanych przez Zamawiającego.Dodatkowo, w związku z powyższym, Zamawiający wystawił notę obciążeniową uzasadnioną odstąpieniem od Umowy w wysokości 284 100 zł. Emitent stoi na stanowisku, że w związku z nieskutecznością odstąpienia od umowy wstawienie noty obciążeniowej jest w całości bezzasadne.Nie można wykluczyć, że zerwanie Umowy przez zamawiającego, gdyby okazało się skuteczne, może negatywnie wpłynąć na możliwość realizowania przez Emitenta w przyszłości niektórych kontraktów w trybie zamówień publicznych. W razie takiej ewentualności Emitent podejmie działania prawne, zmierzające do wyeliminowania takiego skutku powyższego zdarzenia.Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na oczekiwane jednostkowe wyniki finansowe Emitenta oraz na możliwość realizowania przez Emitenta dalszych zamówień w sektorze publicznym.2. W związku z powyższą informacją Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną, że, z powodu istniejącego sporu, do końca 2017 r. przedmiotowa umowa nie została wykonana, a zatem oczekiwane przychody z przedmiotowej Umowy przesuną się na przyszłe kwartały lub, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów prawnych, nie zostaną osiągnięte.Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na oczekiwane jednostkowe przychody finansowe Emitenta, a co za tym idzie jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za 2017 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Marcin KubicaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LBW: inne informacje
• Grupa Lubawa zwiększa przychody i rentowność w I półroczu
• Raport półroczny LUBAWA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Grupa Lubawa poprawia sprzedaż
• Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Lubawa za I półrocze 2018 r. (raport nr 15/2018)
• Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A. (raport nr 14/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. (raport nr 13/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. (raport nr 12/2018)
• Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A. (raport nr 11/2018)
• Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Lubawa S.A. (raport nr 10/2018)
R E K L A M A