#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

SWISSMED (SWD): SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
14.02.2018 18:24


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-313 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-313 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnychZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług29 00227 0576 8566 174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12-9843-225
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 535-2 554-363-583
Zysk (strata) netto-1 992-2 896-471-661
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-2 020-2 953-478-674
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 31337554786
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-883-1 181-209-269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 727-2 614-645-596
Przepływy pieniężne netto razem-1 297-3 420-307-780
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 31.12.2017STAN NA DZIEŃ 31.03.2017STAN NA DZIEŃ 31.12.2017STAN NA DZIEŃ 31.03.2017
Aktywa razem52 70255 64212 63613 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 14545 09310 58410 686
Zobowiązania długoterminowe34 89335 9518 3668 520
Zobowiązania krótkoterminowe9 2529 1422 2182 166
Kapitał własny8 55710 5492 0522 500
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego8 74810 7682 0972 552
Kapitał akcyjny61 18261 18214 66914 499
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,33 -0,47 -0,08-0,108
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,40 1,72 0,340,08
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnychZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług14 82112 6363 5042 883
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 972-3 043-466-694
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 901-4 012-686-916
Zysk (strata) netto-3 202-4 163-757-950
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-3 202-4 163-757-950
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 910-1 904452-434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 412-1 347-570-307
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-717-207-170-47
Przepływy pieniężne netto razem-1 219-3 458-288-789
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 31.12.2017STAN NA DZIEŃ 31.03.2017STAN NA DZIEŃ 31.12.2017STAN NA DZIEŃ 31.03.2017
Aktywa razem35 61037 5658 5388 902
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 83624 5896 1945 827
Zobowiązania długoterminowe15 85516 0353 8013 800
Zobowiązania krótkoterminowe9 5058 2332 2791 951
Kapitał własny9 77412 9762 3433 075
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego9 77412 9762 3433 075
Kapitał akcyjny61 18261 18214 66914 499
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,52 -0,68 -0,12-0,155
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,60 2,12 0,380,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7041588.zip
eko_7041588.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SWD: inne informacje
• SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Skonsolidowany Raport roczny SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
•  Raport roczny SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
• Korekta jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 (raport nr 30/2018)
• Aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (raport nr 29/2018)
• Kontrakt z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (raport nr 28/2018)
• Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. (raport nr 27/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
•  Raport roczny SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
R E K L A M A