#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

DEKPOL (DEK): Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych (raport nr 8/2018)
14.02.2018 19:39


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. zawarł

z GRADUS Sp. z o. o. sp. k. ("Zamawiający?) umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest realizacja czterech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Babicach Nowych ("Umowa?). W ramach Umowy Emitent zobowiązał się do min. wykonania wszelkich niezbędnych robót budowlanych, projektów i dokumentacji oraz uzyskania prawomocnego

i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Zakończenie realizacji obiektów planowane jest na październik 2018 r.Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi około 7% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. na koniec 2016 roku.Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę w zakończeniu prac w terminie oraz w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.

Ponadto, strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie Umowy.Maksymalna ilość kar umownych, do jakich zapłaty zobowiązany ma być Emitent nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. Strony uprawnione są do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.W terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy

za zapłatą odstępnego w wysokości 10% wynagrodzenia netto. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Spółce wynagrodzenie za wykonane prace oraz zamówione urządzenia i materiały, które pozostaną własnością Zamawiającego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-14Mariusz Tuchlin

Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEK: inne informacje
R E K L A M A