#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

IMPERA (IMP): IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
17.05.2018 18:09


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE (JEDNOSTKOWE)
Przychody z inwestycji 125 1 567 30 365
Wynik z inwestycji netto (111) (6 007) (27) (1 401)
Zyski (straty) z inwestycji 1 500 0 117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (110) (5 507) (26) (1 284)
Zysk (strata) brutto (110) (5 507) (26) (1 284)
Zysk (strata) netto (110) (5 525) (26) (1 288)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (105) 91 (25) 21
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (273) 176 (65) 41
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 - 2 -
Przepływy pieniężne netto, razem (368) 267 (88) 62
wg stanu na dzień: 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
Aktywa razem 24 667 24 769 5 861 5 939
Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 990 1 982 473 475
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 1 761 1 759 418 422
Kapitał własny (aktywa netto) 22 677 22 787 5 388 5 463
Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 340 1 352
Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)2,412,420,570,58
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (1,38)0,00 (0,33)
WYBRANE DANE FINANSOWE (GRUPA)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 146 199 35 46
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 123 (5 088) 29 (1 186)
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności (118) (5 496) (28) (1 281)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (101) (5 497) (24) (1 282)
Zysk (strata) brutto (93) (5 488) (22) (1 280)
Zysk (strata) netto (93) (5 506) (22) (1 284)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) (106) 83 (25) 19
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) (273) 176 (65) 41
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 10 - 2 -
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) (369) 259 (88) 60
wg stanu na dzień: 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
Aktywa, razem 24 67924 7845 8645 942
Zobowiązania1 8041 812429434
Rezerwy 2292335456
Kapitał własny22 64622 7395 3815 452
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 22 64622 7395 3815 452
Kapitał zakładowy 5 6405 6401 3401 352
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0000
Liczba akcji (w szt.) 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 2,412,420,570,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7057069.zip
eko_7057069.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  IMP: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r. (raport nr 10/2018)
• uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 14.06.2018 r. (raport nr 9/2018)
• Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 (raport nr 8/2018)
• Projekty uchwał na ZWZ w dniu 14 czerwca 2018 r. (raport nr 8/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 14 czerwca 2018 r. (raport nr 7/2018)
• IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• wybór firmy audytorskiej (raport nr 6/2018)
• odwołanie i powołanie Członka Zarządu Impera Capital S.A. na nową kadencję (raport nr 5/2018)
• Sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2017 (raport nr 4/2018)
R E K L A M A