#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

ECERAMICS (ECR): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu (raport nr 1/2018)
17.05.2018 18:48


Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) Zwyczajnego Walnego na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obroty 2017.

8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Proponowana zmiana Statutu:

1) Uchyla się § 8 ust. 2 Statutu Spółki.

2) Uchyla się § 14 ust. 3 Statutu Spółki a dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują nowe oznaczenie, odpowiednio 3 i 4.

3) Uchyla się § 26 Statutu Spółki.W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-17Juliusz Bolek

Prezes Zarządu(Emitent)

Załączniki:

   eko_7057082.zip
eko_7057082.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECR: inne informacje
• Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r (raport nr 8/2018)
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku (raport nr 5/2018)
• Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (raport nr 7/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 roku (raport nr 6/2018)
• Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 3/2018)
• Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 2/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu (raport nr 5/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu (raport nr 1/2018)
• Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r. (raport nr 4/2018)
R E K L A M A