#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. (raport nr 7/2018)
01.06.2018 17:36


Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowePodstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("PZU SA?), jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017, które zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r., następujących spraw:16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, wprowadzone na żądanie PZU SA, polegające na umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 następujących spraw:"16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.?.W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 16, który oznaczony zostaje jako punkt 19.W związku z powyższym Zarząd Banku ogłasza nowy porządek obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz uzasadnieniem akcjonariusza do nowych punktów.Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017:1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok.

7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok.

9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok.

11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2017, wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok,

2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017,

3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok,

4) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017,

5) podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok,

6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku,

7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,

8) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

13. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2018 ? 2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.

14. Dokonanie oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku na podstawie przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i podjęcie uchwały w tej sprawie.

15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie PZU SA do nowych punktów 16., 17. i 18. wprowadzonych do porządku obrad:

"Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wyżej wskazanych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zwołanego na 21 czerwca 2018 r., ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania oraz Statutu Banku do zasad i statutów podmiotów Grupy PZU.?

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku PZU SA, "projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad zostaną przekazane w późniejszym terminie.?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-01MICHAŁ PIOTR LEHMANNWiceprezes Zarządu Banku
2018-06-01

PAWEŁ RZEŹNICZAK

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych (raport nr 20/2018)
• Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia
• Raport półroczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A. (raport nr 19/2018)
• Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Alior Bankiem S.A. w sprawie połączenia (raport nr 18/2018)
• Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (raport nr 17/2018)
• Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku, uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (raport nr 16/2018)
• Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (raport nr 15/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
R E K L A M A