#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

DEBICA (DBC): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 10/2018)
13.06.2018 19:12


Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe

W związku z żądaniem złożonym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentujące fundusze inwestycyjne posiadające łącznie akcje stanowiące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna ("Spółka?), Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 §1, art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie?) na dzień 25 września 2018 r., godz. 13:00 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury "Kosmos?, ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Ewentualny wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie:

i. umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg;

ii. zasad i modelu współpracy handlowej Spółki z podmiotami z Grupy Goodyear, w tym spółką Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA, w tym dyskusja dotycząca: ramowej umowy sprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. oraz ramowej umowy odsprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. zawartych przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 r. zawartej przez Spółkę i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; a także umowy o świadczeniu usług z dnia 1 stycznia 2006 r. zawartej przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg.

7. Dyskusja dotycząca dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020.

8. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych Spółki reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego Spółki, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (zgodnie z art. 402(2) pkt 2 Ksh):

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 4 września 2018 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica (przy czym w przypadku przesłania żądania mającego formę? pisemna? do Spółki poczta? lub kurierem, o chwili jego złożenia decyduje data doręczenia przesyłki pod wyżej wskazany adres) lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej, znajdującej sie? na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018?.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 września 2018 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani umożliwić swoja? identyfikacje? oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do złożonego żądania świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są? akcje Spółki, potwierdzających, że są? oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują? co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać? w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje? dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę?).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y), kontaktującego sie? w ten sposób ze Spółką? oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień?. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania sie? i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę? dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być? przekazywane w języku polskim lub ? w razie dokumentów w języku obcym ? wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną? uwzględnione.

b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja? zostać? wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą? przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: Dział Prawny, Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (korzystając z adresu poczty elektronicznej, znajdującego sie? na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maja? zostać? wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są? zobowiązani umożliwić swoja? identyfikacje? oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień? zgłoszenia projektu lub projektów uchwał, poprzez załączenie do zgłoszenia świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są? akcje Spółki, potwierdzających, że są? oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują? co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje? dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę?).

Spółka może podjąć? odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego sie? w ten sposób ze Spółką? oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień?. Weryfikacja może polegać?, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania sie? i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę? dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego

ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w ww. sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być? przekazywane w języku polskim lub ? w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, znajdującego sie? na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018? bez dochowania wymogów określonych w punkcie II a) powyżej, nie zostaną? uwzględnione.

c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać? projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować? więcej niż? jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż? jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić? oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą? być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać? do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź? możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

e) brak możliwości uczestniczenia i wypowiadania sie? w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu droga? korespondencyjna? lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania sie? w trakcie Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Zgromadzenia nie dopuszcza oddawania głosu droga? korespondencyjna?.

W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu droga? korespondencyjna?. Wzory formularzy zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018? i dotyczą? wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy be?da? obecni na Zgromadzeniu.

f) Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany przez Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.III. Dzień rejestracji (zgodnie z art. 402(2) pkt. 3 Ksh)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record day) jest 9 września 2018 r. (szesnaście dni przed data? Zgromadzenia).IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (zgodnie z art. 402(2) pkt. 4 Ksh)

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu maja? tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, - tj. 9 września 2018 r.

Zgodnie z art. 406(3) § 6 i § 7 Ksh Spółka ustala listę? akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), który to wykaz sporządzany jest na podstawie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W związku z powyższym, akcjonariusz zamierzający wykonać swoje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu winien nadto zażądać, nie wcześniej niż? po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia i nie później niż? 10 września 2018 r., wystawienia takiego imiennego zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo zażądać, w wypadku osób uprawnionych z akcji Spółki zapisanych na rachunkach zbiorczych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządzonego w języku polskim lub angielskim, od posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są? akcje Spółki.

W dniach 20, 21, 24 września 2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie poczta? elektroniczna?, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej przy pomocy adresu poczty elektronicznej, znajdującego sie? na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018?. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie sa? zobowiązani umożliwić? swoja? identyfikacje? oraz potwierdzić? umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej).V. Udostępnienie dokumentacji (zgodnie z art. 402(2) pkt. 5 Ksh).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą? uzyskać pełna? dokumentacje?, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica lub na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018?.VI. Adres strony internetowej (zgodnie z art. 402(2) pkt. 6 Ksh).

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018?.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką? przy pomocy adresów poczty elektronicznej, znajdujących sie? na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018?. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący sie? ze Spółką? powinni umożliwić? swoja? identyfikacje? oraz potwierdzić? umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej). Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego sie? w ten sposób ze Spółką? oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień?. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania sie? i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę? dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną? uwzględnione. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje sie? przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie sie? z powyższymi regulacjami.VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (402(3) § 1 pkt. 2 Ksh).

Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki dzieli sie? na 13 802 750 akcji (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt akcji) o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, uprawniających łącznie do 13 802 750 głosów (słownie: trzynastu milionów ośmiuset dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu głosów) na Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są? akcjami na okaziciela i nie podlegają? zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.VIII. Informacje organizacyjne.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu be?da? mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę? do głosowania w dniu i w miejscu Zgromadzenia w godz. 12:00-13:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę? przy pomocy adresu poczty elektronicznej, znajdującego sie? na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018, najpóźniej do 24 września 2018 r., do godz.17:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje? dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę?) podpisany przez akcjonariusza, bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż? osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć? następujące załączniki w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę?):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osoba? fizyczna? ? skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna ? skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować sie? z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, z?e brak ustosunkowania sie? i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę? dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub ? w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje sie? odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną? uwzględnione.

Przesłanie droga? elektroniczna? ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018?.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iz? w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcja? co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują? prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, z?e akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osoba? fizyczna? ? kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż? osoba fizyczna ? oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających sie? na Zgromadzenie, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osoba? fizyczna? ? dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty w językach obcych powinny byc? przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.IX. Projekty uchwał:Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwał, które zostały przedstawione przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Do punktu 2 porządku obrad:"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. ("Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

[...].

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."Do punktu 4 porządku obrad:

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Ewentualny wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie:

i. umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg;

ii. zasad i modelu współpracy handlowej Spółki z podmiotami z Grupy Goodyear, w tym spółką Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA, w tym dyskusja dotycząca: ramowej umowy sprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. oraz ramowej umowy odsprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. zawartych przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 r. zawartej przez Spółkę i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; a także umowy o świadczeniu usług z dnia 1 stycznia 2006 r. zawartej przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg.

7. Dyskusja dotycząca dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020.

8. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych Spółki reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego Spółki, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Do punktu 5 porządku obrad:

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. ("Spółka") postanawia wybrać na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.?

Do punktu 7 porządku obrad:

"UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

Z dnia 25 września 2018 r

w sprawie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki

na lata 2018-2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. ("Spółka") postanawia określić warunki nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018 - 2020, zgodnie z którą do podziału pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki zysku za każdy rok obrotowy przypadający we wskazanym okresie przeznaczana będzie kwota odpowiadająca 100% kwoty możliwej do wypłaty zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych (uwzględniając możliwość dokonania korekty tej kwoty jedynie z uwagi na konieczność określenia wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki w postaci całkowitej w granicach setnych części złotego).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Do punktu 8 porządku obrad:

"UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,

a także użycia kapitału rezerwowego Spółki.

Mając na uwadze, iż:

1) Spółka posiada znaczne środki finansowe zgromadzone na kapitale rezerwowym, które co najmniej w wysokości 484.302.000,00 zł mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki;

2) akcjonariuszom mniejszościowym Spółki ogranicza się możliwość partycypowania w zyskach wypracowywanych przez Spółkę poprzez agregowanie ich istotnej części na kapitale rezerwowym bez właściwego ekonomicznego uzasadnienia dla takiego postępowania;

3) według informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Spółkę 2.567.838 akcji Spółki reprezentujących 18,6% jej kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu podmiotów niepowiązanych z akcjonariuszem dominującym Spółki;

działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) w zw. z art. 359, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co n

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DBC: inne informacje
• Informacja o zwrocie powództw o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r. (raport nr 19/2018)
• Informacja o wniesieniu powództw o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r. (raport nr 18/2018)
• Udzielenie pożyczki Goodyear S.A. (raport nr 17/2018)
• Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428.5 k.s.h. (raport nr 16/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14 czerwca 2018 r (raport nr 15/2018)
• Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję oraz powołanie Komitetu Audytu (raport nr 14/2018)
• Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r. (raport nr 13/2018)
• Firma Oponiarska Dębica S.A.: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2017 (raport nr 12/2018)
• Powołanie Zarządu XX kadencji (raport nr 11/2018)
R E K L A M A