#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

HERKULES (HRS): Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A. (raport nr 25/2018)
14.06.2018 12:51


Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 13 czerwca 2018 roku otrzymał podpisaną Umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie organizacji i przeprowadzenia skupu akcji własnych poza obrotem zorganizowanym zawartą w dniu 12 czerwca 2018 roku pomiędzy Emitentem, a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.W nawiązaniu do postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (NWZ) z dnia 13 lutego 2018 roku, z uwagi na upoważnienie Zarządu Emitenta przez NWZ do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Emitenta zgodnie z treścią ww. Uchwały, oraz w nawiązaniu do uchwalenia Programu skupu akcji z dnia 11 czerwca 2018 roku, opisanego raportem nr 23 /2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje, że Umowa powyższa dotyczy wdrożenia i przeprowadzenia procedury kompleksowej obsługi procesu skupu akcji własnych przez Emitenta w celu umorzenia, realizowanego za pośrednictwem Noble Securities S.A. jako firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym w drodze skierowania przez Emitenta do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Emitenta, z możliwością dokonania proporcjonalnej redukcji zleceń sprzedaży akcji własnych złożonych przez akcjonariuszy.Zgodnie z uchwałą NWZ oraz Programem skupu akcji wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 13.184.345,91 zł (słownie: trzynaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych i 91/100).Zarząd uznaje wyżej wskazaną umowę dotyczącą obsługi skupu akcji własnych przez Emitenta w celu umorzenia za istotną, ze względu na przystąpienie do realizacji przyjętego przez Zarząd programu skupu akcji własnych w celu umorzenia, a jednocześnie ze względu na to, że na jej mocy następuje powierzenie osobie trzeciej obsługi ww. skupu akcji własnych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zastrzega, że skup akcji własnych Emitenta nie będzie realizowany w okresach zamkniętych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Grzegorz ZółćikPrezes Zarządu
2018-06-14Tomasz KwiecińskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  HRS: inne informacje
• Aktualizacja informacji w sprawie oferty dotyczącej nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. (raport nr 57/2018)
• Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A (raport nr 56/2018)
• Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej ? zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 2%. (raport nr 55/2018)
• Podpisanie przez spółkę zależną istotnej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielenie poręczenia przez Emitenta (raport nr 54/2018)
• Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. (raport nr 53/2018)
• Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (raport nr 52/2018)
• Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (raport nr 51/2018)
• Korekta numeru raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. (raport nr 49/2018)
• Informacja o ustaleniu oczekiwanego terminu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A. (raport nr 49/2018)
R E K L A M A