#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

PROGNOZY: Struktura polskiego długu SP jest bezpieczna
12.07.2018 06:00
Struktura polskiego długu SP jest bezpieczna?
Struktura polskiego długu SP jest bezpieczna? / ©123RF/PICSEL
Struktura długu Skarbu Państwa jest bezpieczna, w ostatnich latach uległa znacznej poprawie; obniżył się m.in. udział długu w walutach obcych - informuje w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Piotr Nowak.MF: struktura długu SP jest bezpieczna, w ostatnich latach uległa znacznej poprawie

"Obecna struktura długu Skarbu Państwa jest bezpieczna. W ostatnich latach uległa ona znacznej poprawie. Udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa obniżył się z 34,9 proc. na koniec 2015 r. do 31,1 proc. na koniec kwietnia 2018 r. Obniżeniu uległ również udział nierezydentów w długu Skarbu Państwa (z 58,1 proc. na koniec 2015 r. do 50,1 proc. na koniec kwietnia 2018 r.)" - napisał Nowak w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zadłużenia zagranicznego Polski.

Wiceminister wyjaśnił, że zadłużenie zagraniczne Polski obejmuje łączny dług wszystkich podmiotów krajowych wobec podmiotów zagranicznych, w tym m.in. dług gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, a także sektora rządowego. Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski, na koniec 2017 r. zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło 1 bln 321,5 mld zł (tj. 66,7 proc. PKB), z czego dług sektora rządowego stanowił 38,6 proc.

"Wysoki poziom zadłużenia zagranicznego, jak i szerzej wysoka ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski mogą być postrzegane jako naturalna konsekwencja realnej konwergencji otwartej gospodarki. Uzupełnienie oszczędności krajowych importem oszczędności zagranicznych umożliwia bowiem osiągnięcie wyższego tempa wzrostu gospodarczego i szybsze niwelowanie dystansu do krajów wysoko rozwiniętych" - tłumaczy Nowak. Przyznał, że prowadzi to jednak bezpośrednio do wzrostu zobowiązań zagranicznych.

Jego zdaniem zagrożenia z tym związane zależne są nie tylko od samej wielkości tych zobowiązań, ale w większym nawet stopniu od ich struktury jak i fundamentów całej gospodarki. "Fundamenty polskiej gospodarki pozostają silne, co zwiększa jej odporność na potencjalne szoki zewnętrzne" - zapewnił.

Dodał, że od 2013 r. łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego pozostaje dodatnie, co ogranicza zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny. Zgodnie z prognozami MF powinna utrzymać się również w najbliższych latach. Przyczynić się ma do tego oczekiwany zwiększony napływ środków unijnych o charakterze inwestycyjnym w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Zgodnie z wyjaśnieniami Nowaka, szerszym pojęciem od zadłużenia zagranicznego brutto jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, która obrazuje różnicę między zagranicznymi aktywami rezydentów (podmiotów mających siedzibę w Polsce - PAP) a wielkością zobowiązań wobec nierezydentów. Stanowi ona jeden ze wskaźników badanych przez Komisję Europejską w procedurze identyfikacji nierównowag makroekonomicznych.

"Przyjętą dla niego wartością referencyjną jest minus 35 proc. PKB, którą Polska wyraźnie przekracza (minus 289,9 mld euro tj. minus 62,2 proc. PKB na koniec 2017 r.). Komisja Europejska w swoim ostatnim raporcie w ramach tej procedury uznała jednak, że ogólne ryzyka dla gospodarki pozostają ograniczone i nie zdecydowała się na przejście do dalszego etapu analiz" - tłumaczy Nowak. "Czynnikiem istotnie ograniczającym zagrożenia w tym kontekście jest bowiem duży udział w jej pasywach inwestycji bezpośrednich (45,5 proc.)" - zauważył wiceminister.Zapewnił, że prowadzona przez rząd polityka finansowa jest zorientowana na utrzymanie szeroko rozumianej stabilności finansów publicznych, w szczególności zadłużenia publicznego.Według danych MF rok 2017 był pierwszym z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany i możliwe było liczenie państwowego długu publicznego, tj. od 1999 r. (nie licząc 2014 r. w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego).

Na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny (definicja krajowa) wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r.Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1 bln 3,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła w 2017 r. 48,5 proc. i była niższa o 3,4 p.p. od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniosła 50,6 proc. i była niższa od poziomu z 2016 r. o 3,5 p.p.

"Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Aktualizacją Programu Konwergencji 2018 spadek relacji długu publicznego do PKB, który nastąpił w 2017 r., będzie w horyzoncie programu kontynuowany. Na koniec 2018 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniży się do 50,4 proc. a do 2021 r. ukształtuje się na poziomie 46 proc." - zapowiada MF.

Wielkość zobowiązań Skarbu Państwa denominowana w PLN wynosi na 2018 rok 51,6 mld zł i 88,5 mld zł na 2019 rok - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Finansów.Szacunkowa wartość zobowiązań Skarbu Państwa zapadających w latach 2018 i 2019, wg stanu na 31 marca 2018 r., dane w walutach oryginalnych, wg wartości nominalnej zobowiązań w mld zł:2018 2019
PLN 51,6 88,5
EUR 3,4 3,8
USD - 2,4
CHF 1,0 1,0
JPY 50,0 -
CNY - 3,0


Stan środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2018 r. spadł do 55,7 mld zł z 64,5 mld zł na koniec maja - podało Ministerstwo Finansów.


- Na koniec czerwca 2018 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 618,9 mld zł wobec 605,7 mld zł na koniec 2017 r.

Na koniec czerwca 2018 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,45 wobec 4,49 na koniec 2017 r., a długu ogółem wyniosła 5,04 wobec 5,12 na koniec 2017 r.

Według stanu na koniec czerwca do wykupu w 2018 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 40,2 mld zł. Do wykupu są obligacje hurtowe o wartości 27,3 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 4,2 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 8,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.Poniżej dane o oficjalnych aktywach rezerwowych (w mln EUR/USD/PLN):

EUR USD PLN
V '18 96.248,2 111.759,2 415.744,2
VI '18 93.539,5 108.969,5 407.981,8
(PAP)

Więcej o: zadłużenie państwa
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PROGNOZY: inne informacje
• Czy Polska spełni warunki premiera do przyjęcia euro?
• Dobre perspektywy dla złotówki na rynkach walutowych
• Prof. Roubini: W 2020 r. może przyjść nowy kryzys finansowy i recesja
•  Po upadku Lehman Brothers. Kolejny kryzys przyjdzie
• Moody's potwierdzi dzisiaj rating Polski i nie zmieni jego perspektywy?
• Złoty i obligacje pod wpływem decyzji EBC
• "GPC": Komisja sejmowa zajmie się rynkiem prasy
• NBP dostrzega zagrożenie dla Polski
• Do 2021 roku na lokacie nie zarobimy
R E K L A M A