#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

SYGNITY (SGN): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii Z (raport nr 52/2018)
14.09.2018 15:18


Raport bieżący nr 52/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku, 46/2018 z 24 sierpnia 2018 roku oraz 50/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), niniejszym stosownie do treści § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji prywatnej - w rozumieniu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 - Kodeksu spółek handlowych - akcji zwykłych na okaziciela serii Z Spółki ("Akcje?). Emisja Akcji nastąpiła w drodze oferty prywatnej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł, ale nie większą niż 10.000.000 zł w drodze emisji Akcji poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 10.000.000 akcji oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy do objęcia nowych Akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji prywatnej: 27 sierpnia 2018 roku.

Data zakończenia subskrypcji prywatnej: 31 sierpnia 2018 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych: Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w okresie od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku. Akcje zostały objęte i opłacone do 31 sierpnia 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 3.703.705 Akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 3.703.705 Akcji i objętych zostało 3.703.705 Akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.703.705 Akcji, poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszami/Inwestorami.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 2,70 zł za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze, zapisy zostały złożone przez 17 Akcjonariuszy w tym 10 podmiotów/osób prawnych i 7 osób fizycznych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej papiery wartościowe zostały przydzielone 17 Akcjonariuszom w tym 10 podmiotom/osobom prawnym i 7 osobom fizycznym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10.000.003,50 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: ________________ zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: ___________; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: _________________; d) promocji oferty: _______________.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: ________ zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: nie dotyczy

? datę powstania wierzytelności,

? przedmiot wierzytelności,

? wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

? opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

? podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy

? przedmiot wkładów niepieniężnych,

? wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,? podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Mariusz NowakPrezes Zarządu
2018-09-14Tomasz KozdrykCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SGN: inne informacje
• Raport półroczny SYGNITY SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Informacja nt. zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki (raport nr 18/2019)
• Informacja nt. zastosowania środków zapobiegawczych wobec dwóch członków organów Spółki (raport nr 17/2019)
• Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2019 roku (raport nr 16/2019)
• Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A. (raport nr 15/2019)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku ? korekta informacji nt. wyniku głosowania (raport nr 14/2019)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku (raport nr 14/2019)
• Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (raport nr 13/2019)
• Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku (raport nr 12/2019)
R E K L A M A