#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

CYFRPLSAT (CPS): Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie (raport nr 31/2018)
11.10.2018 14:15


Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("Cyfrowy Polsat?, "Spółka Przejmująca?), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH?), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373011 ("CPTM? lub "Spółka Przejmowana?), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.Połączenie nastąpi poprzez:(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą ? jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej ? całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.W wyniku połączenia Cyfrowy Polsat ? zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH ? wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa CPTM.Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 12 września 2018 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187/2018 (5575) poz. 41721 w dniu 26 września 2018 roku.Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:

? Plan Połączenia,

? Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),

? Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,

? Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,

? Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku,

? Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku,("Dokumenty Połączeniowe?) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 26 września 2018 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowego Polsatu odpisów Dokumentów Połączeniowych.Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-11Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2018-10-11Aneta JaskólskaCzłonek ZarząduAneta Jaskólska


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CPS: inne informacje
• Urząd Celno-Skarbowy nakazał Cyfrowemu Polsatowi zapłatę 25,1 mln zł podatku za 2013 r.
• Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (raport nr 25/2019)
• Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za drugi kwartał 2019 roku (raport nr 24/2019)
• Polsat podnosi ceny dla kablówek. Solorz zarobi na telewizyjne akwizycje
• Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję (raport nr 23/2019)
• Informacja w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 22/2019)
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku (raport nr 21/2019)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku (raport nr 20/2019)
• Agencja Moody?s Investors Service podwyższyła rating dla Grupy Cyfrowego Polsatu (raport nr 19/2019)
R E K L A M A