#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

GENRG (GNG): Zawarcie Aneksu do Umowy oraz kolejnych Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a także informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty (śląskie) (raport nr 27/2018)
08.11.2018 23:21


Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 7.11.2018 r. podpisał Aneks do Umowy zawartej w dniu 7.05.2018 roku pomiędzy Emitentem, a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, o podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2018.

Na mocy Aneksu strony zgodziły się na zwiększenie maksymalnej łącznej wartości zleceń do kwoty 5.161.754,40 (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 40/100) PLN z kwoty 4.130.000,00 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) tj. o 1.031.754,40 (słownie: jeden milion tzrydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 40/100). Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Jednocześnie w dniu wczorajszym Emitent podpisał 5 Umów (5 Pakietów) do Zadania: Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu w podziale na obszary (11 pakietów) na łączną kwotę 640.075,00 PLN (sześćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Dla pozostałych 5 pakietów przetarg został unieważniony, w jednym Emitent nie złożył oferty)

Także w dniu wczorajszym Emitent otrzymał dwie podpisane Umowy, których łączna wartość wynosi 160 000 zł netto, dotyczące zadań (2 pakiety): Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu w podziale na obszary (7 pakietów). Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Spółka informuje jednocześnie , że oczekuje na podpisanie trzech Umów (Przebudowa stacji gazowej Gliwice oraz Przyłącza gazu: ś/c Sosnowiec), w których oferta GENERGY została uznana za najkorzystniejszą , a ich wartość wynosi 435.000 zł netto. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Emitent uznał informację dotyczącą zawarcia Aneksu oraz Umów za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy wpływ na wielkość osiąganych przez Emitenta przychodów, jak również z uwagi na znaczną wartość inwestycji realizowanej przez Emitenta w ramach Umów ? która przekracza wg Emitenta próg istotności oraz fakt , że rozszerzający zakres prac aneks został zawarty do raportowanej wcześniej Umowy.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-08Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GNG: inne informacje
R E K L A M A