#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

EUROCASH (EUR): EUROCASH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
09.11.2018 00:03


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży17 031 884 15 658 523 4 007 785 3 670 454
Zysk (strata) z działalności operacyjnej112 032 11 610 26 362 2 721
Zysk (strata) przed opodatkowaniem78 956 (14 468)18 579 (3 391)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej55 708 (39 153)13 109 (9 178)
Zysk (strata) netto55 728 (39 310)13 113 (9 214)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej301 134 283 717 70 860 66 505
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(414 566)(285 276)(97 552)(66 870)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej64 007 (1 542)15 061 (361)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(49 425)(3 100)(11 630)(727)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 153 763 139 163 286 139 153 763
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 107 157 139 163 286 139 107 157
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,41 (0,30)0,10 (0,07)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,41 (0,30)0,10 (0,07)
Stan na dzień30.09.2018 31.12.201730.09.2018 31.12.2017
Aktywa6 349 042 5 979 922 1 486 408 1 433 725
Zobowiązania długoterminowe106 010 96 109 24 819 23 043
Zobowiązania krótkoterminowe5 261 179 4 853 808 1 231 722 1 163 732
Kapitał własny981 852 1 030 005 229 867 246 950
Kapitał podstawowy139 163 139 163 32 580 33 365
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,64 6,94 1,55 1,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,50 6,80 1,52 1,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)104 607,26 111 277,15 24 490,16 26 679,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,75 0,80 0,18 0,19
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży11 064 954 10 107 315 2 603 702 2 369 217
Zysk (strata) z działalności operacyjnej144 611 (56 008)34 029 (13 129)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem122 697 (48 494)28 872 (11 367)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej94 346 (59 143)22 201 (13 863)
Zysk (strata) netto94 346 (59 143)22 201 (13 863)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej270 431 228 970 63 635 53 672
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(366 198)(214 185)(86 170)(50 206)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej30 249 (20 849)7 118 (4 887)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(65 518)(6 064)(15 417)(1 421)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 153 763 139 163 286 139 153 763
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 107 157 139 163 286 139 107 157
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,68 (0,43)0,16 (0,10)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,68 (0,43)0,16 (0,10)
Stan na dzień30.09.2018 31.12.201730.09.2018 31.12.2017
Aktywa5 462 667 5 322 939 1 278 894 1 276 209
Zobowiązania długoterminowe94 599 87 317 22 147 20 935
Zobowiązania krótkoterminowe4 373 335 4 237 512 1 023 865 1 015 971
Kapitał własny994 732 998 110 232 882 239 303
Kapitał podstawowy139 163 139 163 32 580 33 365
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,15 7,17 1,67 1,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,00 7,03 1,64 1,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)101 589,20 101 589,20 23 783,58 24 356,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,73 0,73 0,17 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7085171.zip
eko_7085171.zip

Więcej o: Eurocash SA
 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  EUR: inne informacje
• DM BDM podnosi cenę docelową Eurocashu
• Europejski Bank Centralny zastanawia się nad korektą celu inflacyjnego
• Ważna zmiana warty w EBC
• Obniżka stóp proc. EBC może nie nastąpić w lipcu - Bloomberg
• Nabycie akcji przez osobę zarządzającą (raport nr 13/2019)
•  Raport roczny EUROCASH SA
• Skonsolidowany Raport roczny EUROCASH SA
• Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Eurocash S.A. za 2018 r. (raport nr 12/2019)
• Wynik wyborów w Australii wspiera AUDa
R E K L A M A