#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

CCC: CCC S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
09.11.2018 00:09


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 274 1552 833 517769 755665 676
Zysk (strata) z działalności operacyjnej128 091216 27830 11450 810
Zysk (strata) brutto45 385178 05010 67041 829
Zysk (strata) netto19 728154 3004 63836 250
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej497 381-235 490116 935-55 323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-377 143-137 789-88 667-32 371
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-160 366334 331-37 70278 544
Przepływy pieniężne netto, razem-40 128-38 947-9 434-9 150
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,483,940,110,93
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,483,940,110,93
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa, razem6 777 9153 369 9051 586 813807 956
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 651 3532 201 6071 323 068527 849
Zobowiązania długoterminowe2 993 6551 277 830700 860306 368
Zobowiązania krótkoterminowe2 657 698923 777622 208221 481
Kapitał własny1 126 5621 168 298263 745280 107
Kapitał zakładowy4 1174 116964987
Liczba akcji (w szt.)41 168 00041 164 00041 168 00041 164 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)27,3628,386,416,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)27,3628,386,416,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)2,302,590,540,62
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 468 7681 423 141345 308334 338
Zysk z działalności operacyjnej40 82442 6949 59810 030
Zysk brutto24 13535 5185 6748 344
Zysk netto11 35426 6152 6696 253
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej393 171128 82792 43530 265
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-303 390-72 744-71 327-17 090
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-140 599-72 736-33 055-17 088
Przepływy pieniężne netto, razem-50 818-16 654-11 947-3 912
Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)0,280,310,070,07
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)0,280,310,070,07
pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa, razem2 430 0481 606 071568 911385 066
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 333 138454 668312 108109 010
Zobowiązania długoterminowe685 799233 453160 55655 972
Zobowiązania krótkoterminowe647 339221 215151 55253 038
Kapitał własny1 096 9101 151 403256 803276 056
Kapitał zakładowy4 1174 116964987
Liczba akcji (w szt.)41 168 00041 164 00041 168 00041 164 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)26,6427,976,246,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)26,6427,976,246,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)2,302,590,540,62
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7085173.zip
eko_7085173.zip

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CCC: inne informacje
• Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za II kwartał 2019 roku (raport nr 46/2019)
• Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku (raport nr 45/2019)
• Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki (raport nr 44/2019)
• Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Gino Rossi S.A. ogłoszonego w dniu 9 lipca 2019 r. (raport nr 43/2019)
• Raport miesięczny za czerwiec 2019 (raport nr 42/2019)
• Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego nr 38/2019 (raport nr 38/2019)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (raport nr 41/2019)
• Powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A. (raport nr 40/2019)
• Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku (raport nr 39/2019)
R E K L A M A