#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

IFIRMA (IFI): IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 3/2018
09.11.2018 00:18


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 84111 0083 0192 586
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0851 732255407
Zysk (strata) brutto1 1641 790274421
Zysk (strata) netto9361 437220338
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 4581 924343452
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 405-109-330-26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-686-512-161-120
Przepływy pieniężne netto, razem-6331 303-149306
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 50710 1712 4602 439
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 7652 662647638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 9681 887461453
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 7417 5091 8121 800
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640150153
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,190,320,040,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,320,040,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,211,170,280,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,211,170,280,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,110,100,030,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7085176.zip
eko_7085176.zip

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  IFI: inne informacje
• Zaliczka na poczet dywidendy ~ Q1 2019 (raport nr 6/2019)
• IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 1/2019
• Treść uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 25 kwietnia 2019 roku (raport nr 5/2019)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 25 kwietnia 2019 roku (raport nr 4/2019)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 3/2019)
•  Raport roczny 2018 IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
• Zaliczka na poczet dywidendy ~ Q4 2018 (raport nr 2/2019)
• Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku (raport nr 1/2019)
• Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze (raport nr 50/2018)
R E K L A M A