#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

ACREBIT (ACR): Zmiana stanu posiadania (raport nr 20/2019)
15.04.2019 22:45


Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku Emitent powziął informację od Michała Przyłęckiego ("Akcjonariusz?), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie?), zawiadomił, iż dnia 12 kwietnia 2019 roku dokonał transakcji nabycia 180.000 akcji Spółki. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:Dokonanie w dniu 12 kwietnia 2019 roku transakcji nabycia 180.000 akcji Spółki, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej dnia 12 kwietnia 2019 roku, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 1.062.500 akcji Spółki reprezentujących 38,29 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 38,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:Po rozliczeniu powyższej transakcji Akcjonariusz będzie posiadał 1.242.500 akcji Spółki reprezentujących 44,77 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 44,77 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:Nie dotyczy.8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:Nie dotyczy.Osoby reprezentujące spółkę:

Michał Przyłęcki ? Prezes Zarządu,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Michał PrzyłęckiPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ACR: inne informacje
R E K L A M A